Toggle menu

Obsah školy

Informačný leták Školy angelológie v PDF

 

    Predmetom Školy angelológie je integrálne poznanie a jej motiváciou je sebazdokonalenie, zušľachtenie osobného a celospoločenského života.

 

Angelológia dejín

     Obsahovú náplň školy tvoria výsledky tridsaťročného pôvodného výskumu Dr. Emila Páleša, ktoré sú postupne zverejňované v trojzväzkovom diele Angelológia dejín. Táto rozsiahla transdisciplinárna štúdia je pokusom o syntézu viacerých vied (psychológie, dejepisu a biológie), ako aj syntézou vedy s najstaršími náboženskými tradíciami ľudstva.

     Porovnaním kultúrneho tvaroslovia v celosvetových dejinách odkrývame základné hodnotové a psychické vzorce utvárajúce epochy a civilizácie. Oddelením spoločného a opakujúceho sa od náhodného a jednotlivého vydestilujeme čisté archetypy, pravzory duševného sveta. Zistíme, že rôzne pravzory dominujú kolektívnemu vedomiu v istom časovom poriadku, periodicky a synchrónne. Ľudia na vzdialených svetadieloch nezávisle od seba podávajú správy o podobných tvorivých vnuknutiach a inšpiráciách v rovnakom čase. Charakter týchto inšpirácií, ich poradie a časové rytmy boli známe už v staroveku a v stredoveku. Sú zachytené v mýtoch o bohoch rôznych národov a na kresťanskom západe v náuke o anjeloch. Podľa starého učenia sa sedem archanjelov cyklicky strieda ako duchovia času a inšpirujú svet. Každá epocha má svoju základnú hodnotovú intuíciu, náladu. So zmenou centrálnej hodnoty sa súbežne menia všetky oblasti spoločnosti: objaví sa príslušný typ filozofie, vedy, náboženstva, estetický štýl a politická organizácia spoločnosti.

     Toto pozorovanie dejín možno ďalej prepojiť s vývojovou psychológiou jednotlivca a s evolučnou biológiou. Kultúrne epochy sú analogické typom osobnosti a vekovým štádiám v individuálnej biografii. Každý duševný proces je okrem toho psychosomaticky spojený s určitou fyziológiou a fyziognómiou. Tie isté vzorce preto nachádzame aj v dejinách prírody, v tvaroch a správaní zvierat i rastlín. Evolúcia pracovala v každom geologickom období prednostne na istých orgánových systémoch. Živé tvory sa v rovnakom čase premieňali podobným spôsobom a tieto evolučné konvergencie sú analogické synchronicitám v dejinách kultúry.

     Spoznáme, že v tradičných symboloch archanjelov a božstiev je obrazne zhustená múdrosť našich predkov o zákonitostiach psychiky a osudu človeka; o vzostupoch a pádoch civilizácií a vlnách tvorivosti v dejinách kultúry a prírody. Archanjeli stelesňujú cnosti, sny a ideály, ktoré utvárajú našu prirodzenosť a mocne pôsobia od najstarších čias až dodnes v rovnakom rytme, zaodeté do ideových, umeleckých a politických prúdov sveta. Tradiční arcidémoni podobným spôsobom vypovedajú o poruchách osobnosti, úpadkových spoločenských prúdoch alebo príčinách vyhynutia druhov v prírode.

     Angelológia je najúspešnejšou filozofiou dejín, ktorá jediná obstála v testovaní na nezávislých dátach pomocou exaktných metód matematickej štatistiky. Elegantne vysvetľuje rad javov, ktoré zostávajú pre hlavný prúd vedy záhadou, a neraz umožnila aj pravdivo predvídať budúce vedecké objavy.

 

Sofiológia a sokratovský dialóg ako metóda

     Slovanskí myslitelia ako Komenský, Štúrovci či Solovjov sa inšpirovali víziou integrálneho poznania, celistvej múdrosti, Sofie. Sofiológia je úsilie o syntézu troch prameňov poznania (zmyslov, rozumu a intuície), ako aj troch oblastí života (vedy, umenia a náboženstva). Až z takého úsilia o prekonanie špecializácie a integráciu všetkých duševných schopností človeka sa rodí slobodná, samostatná ľudská individualita schopná poznať pravdu a mravne čeliť zlu.

     V škole nevychádzame zo žiadneho smeru ako z vopred daného autoritatívne. Usilujeme sa o vlastnú syntézu faktov so správnym myslením a intuíciou očistenou mravným úsilím o sebazdokonaľovanie. V duchu Sokratovej metódy má žiak sám urobiť každý krok – každú tehličku do katedrály poznania položiť sám a pri tom rozumieť, prečo to urobil.

     Žiak školy nezíska len širší rozhľad a poznatky v nových, zmysluplných súvislostiach. Ale predovšetkým získava nové schopnosti. Ľudská psychológia, dejiny a príroda sú len pracovný materiál, na ktorom si cvičíme a overujeme naše schopnosti podobne ako žiak matematiky na cvičebných príkladoch. Nad vchodom do Apollónovho chrámu stálo: „Spoznaj sám seba – a spoznáš svet a bohov!“ Pravdivo pochopiť svetové dianie znamená sledovať ho až k jeho prameňom v najhlbších zákutiach ľudského vnútra. A naopak, pravdivo vidieť a cibriť vlastné vnútro sa dá len s pomocou objektívneho skúšobného kameňa vonkajšieho sveta. Angelológia nás učí, ako vnútorné a vonkajšie skutočnosti súvisia: ako sa duševné postoje zhmotňujú na jednej strane v telesnom zdraví a na druhej v spoločenských inštitúciách. Žiak pracuje na poznaní seba samého a úmerne tomu, ako sa začína orientovať vo vlastnom vnútri, získava kľúč k porozumeniu sveta. Očistené myslenie, cítenie a vôľa sa mu premenia na oko srdca, ktorým zrie pravzory ducha a predvída budúcnosť vecí, ľudí a národov. Spoznať archanjelov znamená ovládať elementárne archetypálne sily duševného sveta porovnateľné s abecedou v lingvistike alebo s čistými prvkami v chémii.

 

Organizačná forma a doplnkové umelecké aktivity

     Škola pozostáva zo siedmich trojdňových seminárov venovaných siedmim archanjelom: Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel. Semináre na seba nadväzujú v pevnom poradí, ktoré sa nedá preskočiť.

     Škola má stovky absolventov, existuje od roku 1994 a v súčasnej podobe sa koná od roku 2004. Miestom konania sú slovenské zámky a kaštiele: Budmerice, Topoľčianky, Mojmírovce. V cene školy je trojdňové ubytovanie a strava na zámku. Začíname vždy vo štvrtok večerou a končíme v nedeľu popoludní. Súčasťou každého seminára je koncert dobovej hudby, ktorý nám umelecky priblíži poznávanú kultúrnu epochu.

     Každý seminár doplňuje aj trochu neintelektuálnej práce vedenej umeleckými lektormi. Sú to činnosti, ktoré nejakým spôsobom súvisia s kvalitou preberaného archanjela: Gabriel – maľovanie (obrazotvornosť, duševný význam farieb); Rafael – eurytmia, návšteva arboreta (pohyb, rytmus, vitalita); Anael - spev (duševný význam intervalov); Michael – lukostreľba (sústredenie, sebaovládanie, harmonizácia); Samael – tvorivá reč (sebavyjadrenie, ovládanie hlasu a formovanie myšlienok); Zachariel – modelovanie z hliny (zmysel pre tvary a priestor); Orifiel – pozorovanie oblohy astronomickým ďalekohľadom (vedecká exaktnosť).

 

Podmienky účasti

     Škola nepredpokladá žiaden zvláštny druh ani stupeň vzdelania. Je určená všetkým. Vyžaduje sa len ušľachtilá motivácia a duševné zdravie (účastník nesmie mať diagnostikovanú duševnú chorobu). Dospievajúci mladší ako 18 rokov sa môžu stať žiakmi so súhlasom rodičov.