Toggle menu

Angelológia dejín 2

Objednávka O knihe O autorovi Obsah

 

 

Emil Páleš

Angelológia dejín

Synchronicita a periodicita v dejinách

Angelologie dějin

Synchronicita a periodicita v dějinách

Zväzok 2., slovensky
552 plnofarebných strán formátu A4
v plátenej väzbe s laminovaným prebalom
1186 farebných ilustrácií, 268 grafov a 64 tabuliek. Vyd. Sophia, Bratislava, 2012.

Maloobchodná cena: 60 €

Svazek 2., česky
552 plnobarevných stran formátu A4
v plátěné vazbě s laminovaným přebalem
1186 barevných ilustrací, 268 grafů a 64 tabulek. Vyd. Sophia, Bratislava, 2012.

Maloobchodní cena: 60 €

 

Objednávka


Na Slovensku V Čechách

Cena za 1 knihu je 60 € + 5 € poštovné.

Pošlite nám objednávku s Vašou adresou na info (zavináč) sophia (bodka) sk - dostanete variabilný symbol a číslo účtu, kam môžete zaplatiť. Je lepšie, ak uvediete aj telefón pre kuriéra.

Objednávaním na tejto stránke platíte priamo autorovi a podporujete tým jeho prácu.

Cena za 1 knihu je 60 € + 5 € poštovné.

Zašlete nám objednávku s Vaší adresou na info (zavináč) sophia (tečka) sk - dáme Vám variabilní symbol a číslo účtu, kam zapatit. Je lepší, když uvedete i telefon pro kuriéra.

Objednáváním na této stránce platíte přímo autorovi a podporujete tím jeho práci.

O knihe


Je dávno známou, ale nevyriešenou záhadou kultúrnych dejín, že tvoriví géniovia – vedci, umelci, filozofi, politickí a náboženskí vodcovia – prichádzajú vo vlnách. Na rôznych miestach sveta sa vynára podobné estetické cítenie, rovnaké myšlienky, filozofické intuície a umelecké štýly. Ľudia na odľahlých miestach nezávisle od seba pracujú na rovnakých problémoch, nachádzajú pôvodné riešenia a podávajú správy o okamihoch inšpirácie – vnuknutiach s podobným obsahom. V závislosti od dobového kultúrneho kontextu sa tieto zážitky inšpirácie vykladajú ako zjavenie Boha či bohov, anjelov, múz, predkov alebo sa pripisujú neprebádaným schopnostiam ľudského mozgu.

Táto kniha prináša prvú dôkladnú evidenciu o štatisticky nenáhodnom, synchrónnom a periodickom charaktere vĺn tvorivosti v celosvetových dejinách. V kolektívnom podvedomí ľudstva sa odohráva pomalé cyklické striedanie duševných dominánt (archetypov), čo sa odzrkadľuje v transfigurácii hodnotových rebríčkov, v striedaní náboženských kultov, paradigiem vedeckého myslenia a v politických reštrukturalizáciách spoločnosti.

Časové zákonitosti a podobu týchto premien ducha poznali už naši predkovia. V mýtických rozprávaniach a obrazoch božstiev nám odkázali zhustenú skúsenosť, múdrosť o zákonitostiach vývoja človeka a prírody. V západnej tradícii sa hovorilo o siedmich archanjeloch, ktorí sa cyklicky striedajú ako duchovia času a inšpirujú epochy podfarbené vždy inou, špecifickou duchovnou kvalitou. Aj ďalšie civilizácie rozprávajú o periodickom príchode a odchode duchovných mocností, ktoré zasahujú do ľudských dejín. Tieto údaje, až doposiaľ považované za fikciu, zodpovedajú reálnym kultúrnym a politickým vlnám v dejinách.

Podľa starých názorov tie isté duchovné mocnosti, ktoré v dávnych dobách utvárali prírodu, ovplyvňujú aj dejinné epochy a inšpirujú životné obdobia v biografii jednotlivca. Skutočne, kultúrna morfológia dejinných epôch korešponduje s psychickými konfiguráciami schopností a vlastností typickými pre rôzne vekové štádiá: romantizmy sú periodickou svetovou pubertou, veky pustošenia periodickou krízou stredného veku; existujú detské a starecké epochy dejín.

Aj v dejinách prírody – v premenách stavby a správania rastlín a zvierat v rôznych geologických epochách – pozorujeme psycho-fyziologické vzorce, ktoré sú analogické kultúrnym vzorcom v dejinách a typom osobností v psychológii. Tam sa prejavujú ako konvergencie (vznik podobných živých foriem), ktoré sa nedarí vysvetliť ani dedičnosťou, ani prispôsobením sa prostrediu. Nepríbuzné živé tvory žijúce v rozdielnych prostrediach prechádzajú súčasne analogickou telesnou prestavbou a objavujú podobné vzorce správania bez toho, aby sme chápali prečo.

Staroveká a stredoveká náuka o anjeloch sa ukazuje byť čímsi viac, než sa doposiaľ myslelo. Po sedemsto rokoch ju znovuobjavujeme ako disciplínu, ktorá mala svoj reálny predmet a obsahovala poznatky, ktoré majú obrovský význam aj pre našu súčasnosť.

Je dávno známou, ale nevyřešenou záhadou kulturních dějin, že tvořiví géniové – vědci, umělci, filosofové, političtí a náboženští vůdci – přicházejí ve vlnách. Na různých místech světa se vynořuje podobné estetické cítění, stejné myšlenky, filosofické intuice a umělecké styly. Lidé na odlehlých místech nezávisle na sobě pracují na stejných problémech, nacházejí původní řešení a podávají zprávy o okamžicích inspirace – vnuknutích s podobným obsahem. V závislosti na dobovém kulturním kontextu se tyto zážitky inspirace vykládají jako zjevení Boha či bohů, andělů, múz, předků nebo se připisují neprobádaným schopnostem lidského mozku.

Tato kniha přináší první důkladnou evidenci o statisticky nenáhodném, synchronním a periodickém charakteru vln tvořivosti v celosvětových dějinách. V kolektivním podvědomí lidstva se odehrává pomalé cyklické střídání duševních dominant (archetypů), což se odráží v transfiguraci hodnotových žebříčků, ve střídání náboženských kultů, paradigmat vědeckého myšlení a v politických restrukturalizacích společnosti.

Časové zákonitosti a podobu těchto proměn ducha znali již naši předkové. V mytických vyprávěních a obrazech božstev nám odkázali zhuštěnou zkušenost, moudrost o zákonitostech vývoje člověka a přírody. V západní tradici se hovořilo o sedmi archandělech, kteří se cyklicky střídají jako duchové času a inspirují epochy podbarvené pokaždé jinou, specifickou duchovní kvalitou. I další civilizace vyprávějí o periodickém příchodu a odchodu duchovních mocností, které zasahují do lidských dějin. Tyto údaje, až doposud považované za fikci, odpovídají reálným kulturním a politickým vlnám v dějinách.

Podle starých názorů tytéž duchovní mocnosti, které v dávných dobách utvářely přírodu, ovlivňují i dějinné epochy a inspirují životní období v biografii jednotlivce. Skutečně, kulturní morfologie dějinných epoch koresponduje s psychickými konfiguracemi schopností a vlastností typickými pro různá věková stádia: romantismy jsou periodickou světovou pubertou, věky pustošení periodickou krizí středního věku; existují dětské a stařecké epochy dějin.

Také v dějinách přírody – v proměnách stavby a chování rostlin a zvířat v různých geologických epochách – pozorujeme psycho-fyziologické vzorce, které jsou analogické kulturním vzorcům v dějinách a typům osobností v psychologii. Tam se projevují jako konvergence (vznik podobných živých forem), které se nedaří vysvětlit ani dědičností, ani přizpůsobením se prostředí. Nepříbuzní živí tvorové žijící v rozdílných prostředích procházejí současně analogickou tělesnou přestavbou a objevují podobné vzorce chování, aniž bychom chápali proč.

Starověká a středověká nauka o andělech se ukazuje být čímsi víc, než se dosud myslelo. Po sedmi stech letech ji znovuobjevujeme jako disciplínu, která měla svůj reálný předmět a obsahovala poznatky, které mají obrovský význam i pro naši současnost.

O autorovi


 

RNDr. Emil Páleš, CSc.

Vyštudoval kybernetiku a vyučoval počítačovú ling­vis­tiku na Katedre umelej inteligencie Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1989-1994 viedol výskumnú úlohu „Počítačový model slovenčiny“ na Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Od roku 1994 založil a vedie neziskovú organizáciu Sophia.

Svojou prácou nadväzuje na sofiológiu Komenského, Soloviova a Štúrovcov – sofiológiu ako úsilie o syntézu troch oblastí poznania (kozmológie, antropológie a teológie) ako aj troch prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Z jeho pôvodného výskumu zásadný význam má objav synchrónneho a periodického pôsobenia pravzorov v dejinách kultúry a v evolúcii prírody.
 

 

Obsah knihy


Predslov

Tabuľky

 

Orifiel

Saturnská osobnosť

Démon závisti. Kyslosť

Olovený proces v prírode a v človeku

Staroba, zima života

Tróny, duchovia vôle

Saturnské božstvá. Pamäť

Pôvod rás

Plnosť a prázdnosť písma

Orifiel a Rimania

Dva talenty Rimanov: rétorika a história

Orifiel a dejiny dejepisu

Orifiel ako zákonodarca

Orifiel a centralistický imperializmus

Orifiel v poriečí Indu a Nílu

Vznik cisárstiev. Augustov Rím a čchinská Čína

Podobnosti medzi Rímom a Čínou

Limes romanus a čínsky múr. Saturn ako hranica slnečnej sústavy

Ašókova India. Orifiel v Amerike

Justinián. Malý Orifiel

Zrod absolutizmu

Amerika, nový Rím

Orifiel a monumentálna architektúra. Megality a pyramídy

Kameň ako stavebný materiál orifielského veku

Orifielská signatúra v architektúre

Románsky sloh

Lebka a makovica. Sférické tvary v prírode

Španielska móda

Eleatskí filozofi. Eternalizmus a temporalizmus

Stoická filozofia

Determinizmus a mechanicizmus. Descartov anjel

Romanizácia rímskokatolíckej cirkvi

Hviezdna chvíľa Vatikánu. Boj o investitúru

Jezuiti

Campanellov „slnečný štát“

Jezuitský štát v Paraguaji

Konzervatívci a liberáli

Temnosvit v maľbe. Psychológia čiernej farby

Pochmúrni králi

Synovia Ptaha a Saturna

Benediktínske mníšstvo

Pustovnícke hnutie okolo roku 1000

Kajúcnici, pustovníci, askéti

Puritáni. Amiši

Starý a mladý čas

Uránia, múza astronómie

Hraničné odbory astronómie

Mechanika, optika, mineralógia

Rodina saturnských vied

Mumfordov mýtus o megastroji

Geologický vek Kozorožca

Dlhovekosť

Postupné vteľovanie duše počas tehotenstva

Obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti

Kto je archanjel Uriel?

 

Anael

Kniežatstvá, duchovia národov

Venuša v astrológii a astronómii

Pani lásky a krásy

Venuša ako roditeľka a ochrankyňa mŕtvych

Venuša a Mars. Láska a vojna

Kozmológia Inkov

Soloviov o Krásne

Puberta

Cestovitosť a ostrosť písma

Sladká chuť. Viedeň

Venušina krajina: Sýria

Anael a praslovančina

Uzzaelova porážka

Povýšennie Inanny. Sargon akkadský

Synovia a chránenci Afrodity. Zjavenia Márie

Anaelský Rím. Rodina

Hudba, tanec a móda v anaelskom Ríme

K rozpadu rímskej ríše

Teotihuacán. Nazca

Gotická móda

Vlasy. Neskoré rokoko a empír

Hippies, deti kvetov

Archanjel Anael a dejiny hudby

Klasická hudba. Mýtickí speváci

Mimoeurópska hudba

Sangamová a kávjová poézia. Vtelenia Sarasvatí

Archanjel Anael a poézia

Venušanské literárne druhy. Lyrika

Krajinomaľba. Záhrady

Citovosť výtvarného umenia

Inšpirátorka krásnych umení

Paleolitické Venuše

Jaskynné maľby v Altamire. Praveký vek Váh

Mystická láska ako cesta k Bohu

Šaktizmus

Alvárovia. Bhaktické hnutie v 8. storočí

Explózia zbožnosti v 13. storočí

Svätý František a Džaláluddín Rúmí

Serafínsky rytmus duchov lásky

Trubadúri a dvorná láska

Nemecká mystika, súfizmus a zen

Slávni milenci

Ženy na kráľovskom tróne

Krásni králi

Prorokyne, vedkyne a filozofky

Krásne ženy a súmrak kráľovstiev

Romantizmus

Helénistický romantizmus

Epikureizmus

Prométeus. Duch hrdosti a vzdoru

Romantizmus vo Vietname

Napoleon Bonaparte

Sorokinova štúdia nepokojov v Európe

Leeova krivka nepokojov v Číne

Revolucionári, mystici a heretici

Anarchizmus

Popperov omyl

Vznik nacionalizmu

Vznik heraldiky

Prečo romantici zomierajú mladí

Tuberkulóza ako venušanský démon

Lucifer, padlá Zornička

Venušanská porucha osobnosti – narcizmus

Mučeníctvo a samovraždy

Alchýmia. Vznik chémie

Dejiny psychológie

Dejiny zoológie

Venušanská rodina umení a vied

Medený proces v prírode. Duševná meď

Estetický psychologický typ

Fyziognómia krásy

Venušanská fyziológia

Venušanská embryológia

Farebnosť a krása v prírode. Geologický vek Váh

Vznik hlasu

Vznik lietania

Lucídne snívanie

Vznik sociálnych väzieb

Vznik teplokrvnosti

Venušanská metamorfóza. Puberta prírody

Telesná výška v minulosti

Venušanská chémia. Aromatickosť, dusík

Rozdelenie pohlaví a vznik smrti. Zmysel krásy a lásky

 

Sedem archanjelov na kresbách Davida Newbatta

Hudobné a výtvarné zobrazenie anjelov

Archanjel Gabriel

Archanjel Rafael

Archanjel Anael

Archanjel Michael

Archanjel Samael

Archanjel Zachariel

Archanjel Orifiel

 

Citovaná literatúra

Pramene ilustrácií

Předmluva

Tabulky

 

Orifiel

Saturnská osobnost

Démon závisti. Kyselost

Olověný proces v přírodě a v člověku

Stáří, zima života

Trůny, duchové vůle

Saturnská božstva. Paměť

Původ ras

Plnost a prázdnost písma

Orifiel a Římané

Dva talenty Římanů: rétorika a historie

Orifiel a dějiny dějepisu

Orifiel jako zákonodárce

Orifiel a centralistický imperialismus

Orifiel v poříčí Indu a Nilu

Vznik císařství. Augustův Řím a čchinská Čína

Podobnosti mezi Římem a Čínou

Limes romanus a čínská zeď. Saturn jako hranice sluneční soustavy

Ašókova Indie. Orifiel v Americe

Justinián. Malý Orifiel

Zrod absolutismu

Amerika, nový Řím

Orifiel a monumentální architektura. Megality a pyramidy

Kámen jako stavební materiál orifielského věku

Orifielská signatura v architektuře

Románský sloh

Lebka a makovice. Sférické tvary v přírodě

Španělská móda

Eleatští filosofové. Eternalismus a temporalismus

Stoická filosofie

Determinismus a mechanicismus. Descartův anděl

Romanizace římskokatolické církve

Hvězdná chvíle Vatikánu. Boj o investituru

Jezuité

Campanellův „Sluneční stát“

Jezuitský stát v Paraguayi

Konzervativci a liberálové

Temnosvit v malbě. Psychologie černé barvy

Pochmurní králové

Synové Ptaha a Saturna

Benediktinské mnišství

Poustevnické hnutí kolem roku 1000

Kajícníci, poustevníci, asketi

Puritáni. Amiši

Starý a mladý čas

Urania, múza astronomie

Hraniční obory astronomie

Mechanika, optika, mineralogie

Rodina saturnských věd

Mumfordův mýtus o megastroji

Geologický věk Kozoroha

Dlouhověkost

Postupné vtělování duše během těhotenství

Obsedantně kompulsivní porucha osobnosti

Kdo je archanděl Uriel?

 

Anael

Knížectví, duchové národů

Venuše v astrologii a astronomii

Paní lásky a krásy

Venuše jako rodička a ochránkyně mrtvých

Venuše a Mars. Láska a válka

Kosmologie Inků

Solovjov o Krásnu

Puberta

Těstovitost a ostrost písma

Sladká chuť. Vídeň

Venušina země: Sýrie

Anael a praslovanština

Uzzaelova porážka

Povýšení Inanny. Sargon akkadský

Synové a chráněnci Afrodity. Zjevení Marie

Anaelský Řím. Rodina

Hudba, tanec a móda v anaelském Římě

K rozpadu Římské říše

Teotihuacán. Nazca

Gotická móda

Vlasy. Pozdní rokoko a empír

Hippies, děti květin

Archanděl Anael a dějiny hudby

Klasická hudba. Mýtičtí zpěváci

Mimoevropská hudba

Sangamová a kávjová poezie. Vtělení Sarasvatí

Archanděl Anael a poezie

Venušské literární druhy. Lyrika

Krajinomalba. Zahrady

Citovost výtvarného umění

Inspirátorka krásných umění

Paleolitické Venuše

Jeskynní malby v Altamiře. Pravěký věk Vah

Mystická láska jako cesta k Bohu

Šaktismus

Alvárové. Bhaktické hnutí v 8. století

Exploze zbožnosti ve 13. století

Svatý František a Džaláluddín Rúmí

Serafínský rytmus duchů lásky

Trubadúři a dvorní láska

Německá mystika, súfismus a zen

Slavní milenci

Ženy na královském trůně

Krásní králové

Prorokyně, vědkyně a filosofky

Krásné ženy a soumrak království

Romantismus

Helénistický romantismus

Epikureismus

Prométheus. Duch hrdosti a vzdoru

Romantismus ve Vietnamu

Napoleon Bonaparte

Sorokinova studie nepokojů v Evropě

Leeova křivka nepokojů v Číně

Revolucionáři, mystici a heretici

Anarchismus

Popperův omyl

Vznik nacionalismu

Vznik heraldiky

Proč romantici umírají mladí

Tuberkulóza jako venušský démon

Lucifer, padlá Jitřenka

Venušská porucha osobnosti – narcismus

Mučednictví a sebevraždy

Alchymie. Vznik chemie

Dějiny psychologie

Dějiny zoologie

Venušská rodina umění a věd

Měděný proces v přírodě. Duševní měď

Estetický psychologický typ

Fyziognomie krásy

Venušská fyziologie

Venušská embryologie

Barevnost a krása v přírodě. Geologický věk Vah

Vznik hlasu

Vznik létání

Lucidní snění

Vznik sociálních vazeb

Vznik teplokrevnosti

Venušská metamorfóza. Puberta přírody

Tělesná výška v minulosti

Venušská chemie. Aromatičnost, dusík

Rozdělení pohlaví a vznik smrti. Smysl krásy a lásky

 

Sedm archandělů na kresbách Davida Newbatta

Hudobní a výtvarné zobrazení andělů

Archanděl Gabriel

Archanděl Rafael

Archanděl Anael

Archanděl Michael

Archanděl Samael

Archanděl Zachariel

Archanděl Orifiel

 

Citovaná literatura

Prameny ilustrací