Toggle menu

Angelológia dejín 1

Objednávka O knihe O autorovi Obsah

 

 

 

Emil Páleš

Angelologie dějin

Synchronicita a periodicita v dějinách

Svazek 1., vyšel jen v českém jazyce
480 plnobarevných stran formátu A4
v plátěné vazbě s laminovaným přebalem
812 barevných ilustrací, 117 grafů a
28 tabulek. Vyd. Sophia, Bratislava, 2004.
Maloobchodní cena: 70 €

 

 

Objednávka


V Čechách Na Slovensku

Vyprodáno.

Tento první díl Angelologie dějin je vyprodán. Dotisk ve stejném znění již nebude. Po dvaceti letech bádání od vydání této knihy budu její obsah psát nově a bude postupně vycházet až v příštích letech.

 

 

Vypredaná.

Tento prvý zväzok Angelológie dejín je vypredaný. Dotlač v rovnakom znení už nebude. Po dvadsiatich rokoch výskumu od vydania tejto knihy budem jej obsah písať nanovo a vyjde postupne až budúcich rokoch.

 

O knize


Priekopnícka štúdia o rytmoch a paralelnom dianí v dejinách

Je známe, že javy s podobnou kultúrnou fyziognómiou sa odohrávali v dejinách nezriedka paralelne, súčasne vo vzdialených oblastiach, aj na oddelených kontinentoch, alebo sa vracali v pravidelných rytmoch niekoľkých storočí i tisícročí. Jedným z najznámejších takýchto javov je tzv. axiálna epocha – 6.-3. storočie pr. Kr., kedy sa naraz objavili zakladatelia veľkých nábožensko-filozofických systémov v Číne, Indii, Perzii, Izraeli aj v Grécku. Nevediac jeden o druhom vyučovali rovnaké hlavné myšlienky. Kniha zhŕňa a podrobne skúma viac ako sto takýchto synchrónnych a rytmických javov v dejinách, ktoré nemožno vysvetliť vzájomným stykom medzi kultúrami, ale nemožno ich pokladať ani za náhodu.

Slávny psychológ Carl Gustav Jung tušil, že v kolektívnom podvedomí ľudstva sa odohrávajú dlhodobé a zákonité posuny duševných dominánt (archetypov), ktoré sa prejavujú v „striedaní bohov“ – náboženských, etických a estetických ideálov. Táto skutočnosť je tu po prvýkrát rozpracovaná do celkom konkrétnej podoby. V posledných pätnástich tisícročiach známej histórie a prehistórie ľudstva sa dajú s prekvapujúcou presnosťou identifikovať pravidelnosti v striedaní archetypálnych inšpirácií, ktoré sa prejavovali v obsahu náboženských kultov, filozofických myšlienkových prúdov, v umeleckých štýloch a politických inštitúciách – utvárajúc tak dejinné obdobia ako renesancia, barok, osvietenstvo, romantizmus a podobne.

Najobdivuhodnejší je však fakt, že tieto rytmické zákonitosti nachádzame sformulované už v zabudnutom spise opáta Johanna Trithemia zo Sponheimu z roku 1508 „O siedmich archanjeloch“, ktorí sú duchovnými inteligenciami planét v slnečnej sústave, a ktorí sa striedajú ako vládnuci duchovia času; a v pättisíc rokov starej múdrosti babylonského kňazstva o cyklickom striedaní vekov.

Stará kresťanská aj predkresťanská náuka o hierarchiách anjelov, ktoré inšpirujúco zasahujú do diania v prírode a v dejinách, sa ukazuje ako čosi ďaleko viac, než len mýtus; má svoje racionálne jadro, ktoré musí byť nanovo poňaté v termínoch modernej psychológie a antropológie.

 

O autorovi


 

RNDr. Emil Páleš, CSc.

Vystudoval kybernetiku a vyučoval počítačovou lingvistiku na Katedře umělé inteligence Matema-ticko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1989-1994 vedl výzkumnou úlohu „Počítačový model slovenštiny“ na Jazykověd-ném ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akademie věd. Od roku 1994 založil a vede neziskovou organizaci Sophia.

Svou prací navazuje na sofiologii Komenského, Solovjova a Štúrovců — sofiologii jako úsilí o syntézu tří oblastí poznání (kosmologie, antropologie a teologie), jakož i tří pramenů poznání (zjevení, rozumu a smyslové zkušenosti). Z jeho původního výzkumu má zásadní význam objev synchronního a periodického působení pravzorů v dějinách kultury a v evoluci přírody.

 

 

Obsah prvního svazku


Předmluva ke slovenskému vydání

Předmluva k českému vydání

 

Vlny tvořivosti

Mají dějiny nějaký smysl a řád?

Vlny tvořivosti

Kroeberovy "Konfigurace kulturního růstu"

Hledání pravidelnosti v chaosu

Příčiny kulturních vln

Paralelismus v kulturním prostoru

Oswald Spengler a jeho "Zánik západu"

Vznik konfiguracionismu

Sorokinova "Kulturní dynamika"

Paralelismus v geografickém prostoru

Jaspersova "axiální epocha"

Role inspirace v dějinách

Jungova synchronicita

Zdroje kulturní změny

Rytmičnost. Noosféra jako nadpříroda

Role osobnosti v dějinách

Kardinální omyl kulturní antropologie a psychologie. Trojnost těla, duše a ducha

Individualita, dědičnost, prostředí

Hranice současné futurologie

Toynbeeho "studie dějin"

 

Kvalitativní struktura času

Duch času a duch místa

Kvalitativní struktura času

Původ cyklických koncepcí času

Opat Trithemius

Sedm archandělů

Saturn, pán času

Magnus annus neboli Velký rok

720-letí a 72-letí duchové času

Upřesnění astronomických period

Symbolika sedmičky

Cherubíni jako stavitelé fyzického těla člověka

Duchové geologických dob

Sedmileté periody v lidském životě

Sedm svátostí

Astrologie a křesťanství

Archandělé a hudba sfér

Vysvětlení k diagramům

Ústřední hypotéza Angelologie

Inferenční statistická analýza

Tabulky duchů času

 

Knížectva jako inspirátoři kulturních epoch

Hegelova filozofie dějin

Poatlantské kultury u Rudolfa Steinera

Duchovní antropologie

Stavy vědomí

Kulturní stupně a vývoj vědomí

Pocitová, rozumová a vědomá duše

Tři články duše jako tři sestry-princezny

Neolitická revoluce

První a druhá poatlantská kultura. Praindická a praperská

Třetí a čtvrtá poatlantská kultura. Babylónsko-egyptská a řecko-latinská

Chrám lidstva

Alexandr Veliký

Pátá poatlantská kultura. Anglosasko-germánská

Reformace

Vítězství parlamentních monarchií

Expanze Evropy

Skryté poslání západoevropského kolonialismu

Duše vědomá a experimentální věda

Šestá poatlantská kultura. Balto-slovanská

Kdy začíná věk Vodnáře?

Nejgrandióznější předpověď všech dob

 

Gabriel

Andělé, strážní duchové lidí

Gabriel, archanděl Měsíce

Astrologická Luna

Lunární bohyně

Stříbrný proces v kosmu

Mlži a vznik Měsíce

Endymion a Seléné

Duševní stříbrný proces

Původ židovského národa. Ur a Cháran

Jahve, bůh Měsíce

Gabriel a období chrámu. Jak Gabriel "upadl do nemilosti"

Michael jako ochranný duch Izraele

Vznik islámu

Psychologie předškolního věku

Gabriel a filozofický materialismus

Nominalismus

Indický materialismus

Čínský materialismus

Atomismus

Hédonismus

Náboženský materialismus

Archanděl Gabriel a renesanční přírodovědecká revoluce

Abrahám, Gabriel a tragédie Židů

Vznik přírodních věd u Arabů a v renesanční Evropě

Proč je pro nás středověk tak temný

Naturalismus v umění

Překonání "vědeckého" materialismu

Duchovní příčina renesanční přírodovědecké revoluce

Turci

Seldžucká expanze. Almorávidé. Almohádové.

Vzestup Osmanů a Mughalů za Gabriela

Archanděl Gabriel a vznik písma

Archanděl Rafael a vznik abecedy

Národy inspirované Sluncem a Měsícem. Jejich protikladný vztah k písmu

Pravá a levá strana. Slunce a Měsíc

Matriarchát. Věk Raka

Archanděl Gabriel a barokní umění

Barokní klenotnictví

Barokní móda

Etruskové. Lýdie. Frýgie

Vzestup kočičí bohyně

Thálie, múza komedie

Román jako gabrielský žánr

Pomíjivost. Omar Chajjám

Esse est percipi

Panta rhei

Dějiny malby ve světle duchovní meteorologie

Poslání italského národa

Perleť na obloze

Kataklyzma, potopa světa

Stříbro, zrcadlení a vynález fotografie

O duševním světě plžů

 

Samael

Síly, duchové pohybu

Samael, archanděl Marsu

Mars v astrologii

Bohové války

Železný proces v kosmu

Spor na nebi

Samael a tajemství zla. Vznik smrti a vítězství nad ní

Cherubín Štíra a Berana

Založení Říma

Sparta

Asyrská říše

Krize Evropy ve 14. století

Krize středního věku

Černá smrt

Období válek

Masožravá Evropa

Zakládání rytířských řádů. Rytířské turnaje

Osudný rok 1348

Deweyovy indexy mezinárodních bitev

Období chaosu a sluneční aktivita

Pomužštění módy ve 14. století

Mongolové

Samaelské období v Japonsku a Egyptě

Samaelský středověk v Koreji

Karel IV.

Aztékové

Samaelský středověk v Severní Americe

Samaelský středověk v Jižní Africe a Americe

Samaelský středověk na Novém Zélandu

Tamerlán

Pelops

Samaelské období starověku

Samaelský starověk v Evropě doby bronzové

Samaelský starověk v Levantě

Dobytí Kenaanu

Samaelský starověk v Egyptě

Cesta válečného vozu Saharou

Argonauti. Amazonky

Rozvrat Mykén

Věk železa

Příčina stěhování národů. Mořské národy

Těžkooděnci, rytíři, tanky

Prehistorická samaelská období

Proč věda nedokáže pochopit souvislosti

Plaménková gotika

Obloha v plamenech

Ohnivá signatura v rostlinné říši

Hořká chuť. Šílenství koření

Pozdně gotická móda

Gotické písmo

Křídový svět. Poslední dinosauři

Vývoj amonitů

Samael jako 72-letý duch času

Hunové

Yersinia pestis - morový démon

Avaři

Maďaři

Vikingové

Zánik Mayů

Konec dynastie Tchang

Agnikula, rodina ohně

Stavba hradů

Bojová taktika nomádů

Siung-nu

Kimmerové

Hyksósové

Gutejci

První přechodné období v Egyptě

Povýšení Sutecha

Ekpyrósis - světový požár

Wheelerova klimatická křivka

Nástup diktatur ve 20. století

Komunismus

Futurismus

Spartakus. Křesťanský komunismus husitů

Expresionismus

Tango a valčík

Psychologie červené barvy

Srbové a Chorvati

Činí nás duchové času nesvobodnými?

 

Rafael

Archandělé, duchové národů

Rafael, archanděl Merkuru

Rafael a vznik hláskového písma

Klasický merkurský národ: Féničané

Mezopotámie a Egypt. Kassité

Řecko a Byzanc

"Uzdravení" Evropy

2. a 18. století

Rafael, poutnictví a rozvoj obchodních cest

Rafael a rozvoj obchodu

Rafaelské období v Africe a Asii

Sungská obchodní revoluce

Od Zachariela k Rafaelovi

Psychologie školního věku

Rafael a rozvoj vzdělanosti

Vynález knihtisku

Rafael a sakrální architektura

Rafaelská signatura ve stavebních slozích gotiky a klasickém slohu Indie. Čínská pagoda

Rafaelský stavební sloh v rostlinné říši. Svět v karbonu

Dýchací proces v karbonu. Vznik uhlí

Uhlík jako nositel života

Madona z Chartres

Panenské početí

Štíhlost. Cherubín Panny a Blíženců

Rovnokřídlí, kroužkovci a hadi

Rafael a dějiny medicíny

Rafaelský rytmus v botanice. Vitalismus

Rafael a zrod lingvistiky

Přeměna poutnictví v turistiku

Návrat gotiky

Rokoková móda

Léčivá moc barokní hudby

Vlnové teorie

Městská revoluce. Chalkolit. Věk Blíženců

Osvícenství. Rozvoj měst

Měšťanská literatura

Opeření hadi jako učitelé lidstva. Toltékové

Putunové - Féničané Ameriky

Vzestup a pád Angkoru

Rafael jako inspirátor racionalismu

Osamostatnění éterického těla v gotickém období

 

Zachariel

Panstva, duchové moudrosti

Bleskovládní bohové

Jupiter v astrologii

Zachariel jako sféra světových myšlenek

Cínový proces

Cherubín Střelce

Zdomácnění koně

Zachariel a Michael

Merkur a Jupiter: chytrost a moudrost

Zachariel a Sofie

Zachariel a vzor království. Artuš a Karel Veliký

Spravedliví králové

Opat Trithemius o Zacharielovi

Zralý věk života

Césaropapismus

Starověké Řecko

Byzanc. Křesťanské Řecko

Renesance. Znovuzrození Řecka

Zachariel a mínojská Kréta. Labyrint jako obraz závitů v mozku

Mínós, syn Dia

Jupiter jako ochranný bůh Indoevropanů

Jupiterská fyziognomie

Zrod Evropy

Labrys: záhada dvousečné sekery

Jupiter-Amon a vzestup Théb

Jupiter-Marduk a vzestup Babylónu

Čas boha bouře

Kolo dějin

Bohové žijí!

Novobabylónská říše

Sajská renesance

Zachariel a počátky matematiky

Královská hra

Zacharielský rytmus v dějinách matematiky

Čínská matematika 1240-1320

Pýthagorejci

Mayové

Zánik Mayů

Zachariel sjednocuje Evropu

Zachariel a evropská integrace po roce 1989

Javor a karolínská architektura

Renesanční geometrie. Čtverec a mnohostěn

Protiklad horizontály a vertikály

Rytmická kontrakce a expanze ve vývoji rostliny

Renesanční ideál člověka. Centrální symetrie

Renesanční móda

Renesanční tanec

Humanistické písmo

Dějiny geografie a kartografie

Cherubín Střelce. Vznik čelisti a končetin

 

Citovaná literatura