Toggle menu

Podporte nás 2% z dane

Vážení partneri – sponzori,

vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve našej neziskovej organizácii sa každoročne zozbiera  čiastka, vďaka ktorej dokážeme realizovať náročné projekty s kvalitou, akú si zaslúžia. Vaše dary nám v roku 2020 pomohli urobiť dotlač knihy Sedem archanjelov v dvoch jazykoch a vydať Čo je pokrok po česky. Blížime sa k dokončeniu tretieho zväzku Angelológie dejín.

Na Slovensku: Ak ste fyzická osoba - živnostník: Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XII. oddiel). Uveďte meno organizácie: Sophia, n.o. Právna forma: nezisková organizácia. IČO: 31768628. Sídlo: Koreničova 1442/11, 811 03 Bratislava.  Žiadne iné tlačivo podávať netreba. 3% sa dajü poukázať len ak ste odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník.

Ak ste zamestnanec: Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (tlačivo 1). Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” (tlačivo 2). Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba: V časti VI. daňového priznania vyplňte horeuvedené údaje o našej neziskovej organizácii. Darovať môžete v každom prípade aspoň 1% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (našej alebo inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.

V Čechách: Aj českí podnikatelia či živnostníci smú poslať dar slovenskej neziskovej organizácii a odrátať si ho z daňového základu. K daňovému priznaniu treba pripojiť darovaciu zmluvu, ktorú vystavíme.

Náš účet je: Sophia, n.o., IBAN: SK23 7500 0000 0002 0211 3003, BIC: CEKOSKBX. Číslo SID nemáme – nevyplňuje sa. V daňovom priznaní zafajknite "súhlasím so zaslaním údajov prijímateľovi", aby sme mali kontrolu, či bol dar naozaj prevedený. Podrobnejšie informácie o poukazovaní 2% z dane sú na stránke www.rozhodni.sk.

Ďakujeme! - za dar i za námahu s formalitami. Veľa malých príspevkov tvorí nemalú sumu, ktorá umožňuje našu prácu.