Toggle menu

Podporte nás 2% z dane

Vážení partneri – sponzori,

vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve našej neziskovej organizácii sa každoročne zozbiera  čiastka, vďaka ktorej dokážeme realizovať náročné projekty s kvalitou, akú si zaslúžia. Vaše dary nám v roku 2020 pomohli urobiť dotlač knihy Sedem archanjelov v dvoch jazykoch a vydať Čo je pokrok po česky. Blížime sa k dokončeniu tretieho zväzku Angelológie dejín.

Na Slovensku: Ak ste fyzická osoba - živnostník: Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XII. oddiel). Uveďte meno organizácie: Sophia, n.o. Právna forma: nezisková organizácia. IČO: 31768628. Sídlo: Koreničova 1442/11, 811 03 Bratislava.  Žiadne iné tlačivo podávať netreba. 3% sa dajü poukázať len ak ste odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník.

Ak ste zamestnanec: Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (tlačivo 1). Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” (tlačivo 2). Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba: V časti VI. daňového priznania vyplňte horeuvedené údaje o našej neziskovej organizácii. Darovať môžete v každom prípade aspoň 1% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (našej alebo inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.

V Čechách: Aj českí podnikatelia či živnostníci smú poslať dar slovenskej neziskovej organizácii a odrátať si ho z daňového základu. K daňovému priznaniu treba pripojiť darovaciu zmluvu, ktorú vystavíme.

Náš účet je: Sophia, n.o., IBAN: SK23 7500 0000 0002 0211 3003, BIC: CEKOSKBX. Číslo SID nemáme – nevyplňuje sa. V daňovom priznaní zafajknite "súhlasím so zaslaním údajov prijímateľovi", aby sme mali kontrolu, či bol dar naozaj prevedený. Podrobnejšie informácie o poukazovaní 2% z dane sú na stránke www.rozhodni.sk.

Ďakujeme! - za dar i za námahu s formalitami. Veľa malých príspevkov tvorí nemalú sumu, ktorá umožňuje našu prácu.
 

 

Kruh podporovateľov Sophie

Vážení partneri-sponzori!

Hlavnú myšlienku a cieľ Sophie som si vytýčil pred tridsiatimi rokmi a v roku 1994 dostala podobu neziskovej organizácie s časopisom. Už tri desaťročia voľne združuje dobrovoľníkov s cieľom hľadať a uviesť do života celistvú múdrosť, ktorá pozdvihne naše životy jednotlivo i celospoločensky. Stala sa nenápadnou avantgardou, kde sa v malom kruhu diskutujú témy, ku ktorým sa hlavný prúd spoločnosti dostáva omnoho neskôr.

Obsahovým jadrom je moja pôvodná bádateľská práca, ktorá znovuobjavuje a očisťuje odvekú múdrosť tradovanú náboženstvami vo svetle najnovších poznatkov vedy. Slúži za inšpirujúci príklad, ako sa s integrálnou metódou sofiológie dajú znovuzískať etické hodnoty cez slobodné poznanie, ktoré je živé a spája nadkonfesionálne. Angelológia dejín je v celosvetovom meradle priekopnícka, jedinečná práca. Viaceré jej myšlienky - najmä existencia cirkasemimileniálnych (približne 500-ročných) cyklov v dejinách - sa medzičasom potvrdili nezávisle a stali sa súčasťou hlavného prúdu vedy. Nejde teda len o moju osobnú filozofickú víziu, ale o náročnú prácu s obrovským množstvom dát, aká si vyžaduje dlhodobé sústredené úsilie, investície a koordináciu.

Obraciam sa na Vás s ponukou stať sa bližšou súčasťou kruhu, vďaka ktorému Sophia žije. Presadzovať nový ideál si od začiatku vyžadovalo a vyžaduje hľadať neprešľapané cesty mimo zavedených inštitúcií a istú dávku obetavosti. Akadémia a univerzita nemali grantovú škatuľku na tak široko založený projekt, ale podporili ho samotní čitatelia a poslucháči. Sophia, n.o. je výskumná a osvetová inštitúcia financovaná priamo laickou verejnosťou. V oblasti integrálnych štúdií je na Slovensku asi jediná. Ste to len Vy - moji čitatelia, poslucháči a žiaci školy - vďaka komu sa môžem uvoľniť pre tvorivú prácu a vrátiť Vám výsledky, ktoré zúročujú Váš vklad. Vďaka tomuto vzťahu si tiež môžem zachovať nezávislosť od iných inštitúcií a tým nezaujatý, neskreslený spôsob myslenia, ktorý sa pre mnohých stal dôveryhodnou smerovkou.

Chcem teraz dať cieľavedomejšiu formu tomuto vzťahu medzi Sophiou a jej sponzormi, ktorý sa doposiaľ odohrával len neformálne a z vlastnej iniciatívy priaznivcov. Utvoríme kruh podporovateľov Sophie. Budú ho tvoriť tí, čo podporia Sophiu mesačne čiastkou 15 € (resp. 180 € ročne alebo viac, podľa vlastného uváženia). Pre týchto darcov usporiadame občasne nejakú udalosť, kde sa stretneme. Vďaka tomu lepšie spoznám ja Vás, Vy seba navzájom a dozviete sa, čo nové sme dosiahli alebo o čo sa usilujeme. Uvidíte výsledky, ktoré vznikajú vďaka Vám a budete sa cítiť byť súčasťou niečoho zmysluplného. Aby sme Vám mohli dať vedieť, vyplňte prosím kontaktný formulár.

Väčšina mojej práce vôbec nie je známa, pretože trvá desaťročia, než dozreje a podarí sa ju publikovať. Môžete však byť pri tom, ako sa rodí. Len pri osobnom stretnutí tiež nájdeme spojenia a talenty, ktoré dovolia zapojiť viac ľudí do spolupráce na spoločnej veci. Rýchlejšie sa budeme blížiť k cieľom, ktoré dlho odkladám pre rad bezprostredných úloh. Naliehavé sú tiež preklady, pretože množstvo kolegov, profesorov i laikov čaká na to, aby si mohli prečítať neskrátené znenie Angelológie. Oficiálnejšia spolupráca s renomovanými univerzitami alebo dokumentárny film by prepožičali nášmu hnutiu novú dynamiku.

15 € mesačne by bola vstupenka, vizitka vážneho úmyslu, ktorá je v možnostiach väčšieho počtu ľudí a tak budú smieť byť súčasťou užšieho kruhu informovaných priateľov či čestných darcov. Nestane sa nám tiež, aby v snahe podporiť moju prácu niekto sponzoroval organizáciu, kde prednášam iba ako hosť. Číslo nášho účtu nájdete tu a do správy pre príjemcu uveďte prosím "dar" a svoje meno. Zaradíme Vás do kruhu pozvaných.

Ďakujem,

                                                                                              RNDr. Emil Páleš, CSc., riaditeľ Sophia, n. o.

Kruh_podporovatelov_Sophie