Toggle menu

Recenzie

Doc. ThDr. Ivan Štampach

Katedra religionistiky, Univerzita Pardubice, 21. května 2019

Vyjádření k  "Angelologii dějin"
 

Angelologie dějin - očima absolventky Školy Sophia

Hana Beznosková
(Jóga dnes, listopad-prosinec 2018)

Angelologie dějin - kniha bratislavského matematika, filozofa a sofiologa RNDr. Emila Páleše, CSc., ve které se střetávají nejstarší duchovní tradice a moderní věda. Svým obsahovým záběrem monumentální práce, která nebourá dosavadní lidské poznání a cesty k němu, naopak je propojuje a objevuje tak smysluplný řád v pozadí dějin i člověka. Výsledkem desetiletí původního výzkumu je mj. objev 500letého cyklu v dějinách. Tento objev potvrdil i prof. Halberg, jeden z otců chronobiologie. Všem, kteří si kladou otázky po hlubším smyslu života, přináší kniha zároveň nesčetné inspirace.

Celý text v dokumente PDF

Rebríček popularity relácií na Slobodnom vysielači

Peter Štrba, 21. januára 2018

Slobodný vysielač 14. januára 2018 oslávil 5. výročie svojho vzniku a ja som si povedal, že pri tejto príležitosti by bolo zaujímavé pozrieť sa na to, ktoré relácie sa teda po piatich rokoch vysielania stali najpopulárnejšie.

Pavel Hlavatý

redaktor, Rádio Vltava, 3. listopadu 2005
Recenze: Emil Páleš – Angelologie dějin 1

Doktor přírodních věd Emil Páleš – ve vědecké hierarchii dosáhl dokonce titulu kandidát věd – vystudoval kybernetiku a na bratislavské univerzitě vyučoval počítačovou lingvistiku. Působil několik let také jako vedoucí výzkumného úkolu „Počítačový model slovenštiny“ na Jazykovědném ústavu Ludovíta Štůra Slovenské akademie věd. Ve druhé polovině devadesátých let založil a vedl časopis Sophia a inicioval i vznik stejnojmenného nakladatelství, které vydává tituly z duchovní oblasti, dílem v češtině, dílem ve slovenštině. A právě zde vydává Emil Páleš první část své monumentální práce Angelologie dějin s podtitulem Synchronicita a periodicita v dějinách.

Prof. Franz Halberg

riaditeľ Centra chronobiológie na univerzite v Minnesote
 

Potvrdzujeme zistenia Páleša a Mikuleckého pomocou lineárnej a nelineárnej rytmometrie pre výskyt veľkých lekárov, dejepiscov a básnikov v dejinách... Chronobiológia sa musí sústrediť aj na skúmanie takýchto približne 500 až 600-ročných rytmov vo vývoji ľudskej kultúry, o akých podali správu Páleš a Mikulecký.

Z článku v časopise Biomedicine & Pharmacotherapy, 58 (2004), s.170.

 

„Uvedené čísla potvrdzujú bádanie Prof. Miroslava Mikuleckého a Dr. Emila Páleša, ktorí ako prví zdokumentovali cirkasemimileniálne cykly vo výskyte vynikajúcich osobností v kultúrach na rôznych kontinentoch, zdanlivo bez vzájomného prepojenia.“

Halberg F., Kenner T. (ed.): Zborník sympózia Nonivasive methods in cardiology. Masarykova Univerzita, Brno, 2009, s. 66.

 

Juraj Jordán Dovala

kňaz Cirkvi československej husitskej
Anjeli nevymreli, Český zápas 84/2004

Pred časom vyšla na Slovensku kniha, o ktorú sa zaujímajú ako ezoterici, tak aj vedecká obec. Jej autorom je RNDr. Emil Páleš, predtým známy ako šéfredaktor časopisu Sophia, či spravovateľ rovnomennej nadácie. Angelológia dejín je dielo, ktoré mapuje zoširoka dejiny ľudstva a snaží sa na paralelných prípadoch a opakujúcich sa dejoch potvrdiť existenciu anjelov, resp. archanjelov času. Povieme si, takých tu už bolo. Zvláštnosť tejto knihy je v tom, že sa autor o to pokúša vedeckou metódou, tak ako ju exaktný svet pozná z princípov falzifikovateľnosti a verifikovateľnosti otca kritického racionalizmu sira Poppera.

Prof. Dr. Jan Bouzek, DrSc.

ex-riaditeľ, Ústav klasickej archeológie, Karlova Univerzita, Praha, 29. apríla 2002
Posudok na knihu: „Angelológia dejín. Paralelné a periodické javy v dejinách“

Historici 20. storočia sa napospol vzdali myšlienky, že by v dejinách mohol pôsobiť nejaký me­ta­fy­zic­ký zákon, s výnimkou niektorých populárnych filozofií dejín ako u Oswalda Spenglera, ktoré sa však nikdy nepodarilo dokázať rigídnymi vedeckými postupmi. Hoci táto myšlienka bola všeobecne pri­jímaná v minulosti až do 19. storočia, a rytmy v dejinnom dianí pozoroval tiež Arnold Toynbee a zdôraznil ich tiež švajčiarsky filozof Karl Jaspers.

Richard Sťahel

redaktor, Hospodárske noviny, 23. januára 2002
Vznikla na Slovensku nová vedecká paradigma?

Minulý rok sa na pultoch slovenských kníhkupectiev objavila kniha neobvyklá svojou témou, grafickou úpravou i rozsahom. Angelológia dejín s podtitulom Paralelné a periodické javy v dejinách je výsledkom desaťročného bádania jej autora RNDr. Emila Páleša, CSc. Ten je známy svojím úsilím o prekonanie rozporu medzi exaktnými a duchovnými vedami, medzi humanitnými a prírodnými vedami a medzi náboženstvom a vedou vôbec. V roku 1989 ukončil štúdium teoretickej kybernetiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1989 – 1994 viedol výskumnú úlohu Počítačový model slovenčiny na Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a súčasne vyučoval počítačovú lingvistiku na Katedre umelej inteligencie MFF UK. V roku 1994 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z filológie a založil nadáciu pre uvedenie duchovných hodnôt do života Sophia, ktorú dodnes vedie. Angelológiu dejín, knihu s množstvom kvalitných reprodukcií umeleckých diel a ďalších ilustrácií na 654 stranách a kvalitnom papieri vydalo vydavateľstvo Sophia.

Radoslav Matejov

redaktor, Knižná revue, 28. november 2001
Anjelská kniha. Recezia na knihu Emila Páleša: Angelológia dejín

Človek v istej chvíli pocíti naliehavosť túžby objasniť podstatné znaky skutočnosti, určiť súradnice svojho bytia, aby sa tak premietol na plátno univerza a uvidel v toku neprestajne vznikajúceho a zanikajúceho života. Ciest pri hľadaní odpovedí na veci vymykajúce sa z rámca bežných skúseností sa núka neúrekom: od krátkodychých, zaručených skratiek, po zložité okľuky, často prepadnuté do nezrozumiteľnosti. Emil Páleš z tohto pohľadu netrpí nedostatkom, práve naopak, jeho hľadačská vášeň našla čistý výraz v kultivovanom spôsobe, akým zasahuje veľké ,,neznáme”.

akademik Doc. Ján Dekan, DrSc.

ex-riaditeľ Umenovedného ústavu SAV a bývalý člen predsedníctva Československej akadémie vied
Z posudku na Angelológiu dejín, 20. januára 2000

"Skúmanie periodicky sa opakujúcich javov a synchrónnych javov v dejinách je autorov prvoradý a dôležitý objav, zasluhujúci si naše uznanie i potvrdenie!"