Toggle menu

Angelologie dějin - očima absolventky Školy Sophia

Jóga dnes, listopad-prosinec 2018

Angelologie dějin – očima absolventky školy Sophia

Hana Beznosková

Angelologie dějin - kniha bratislavského matematika, filozofa a sofiologa RNDr. Emila Páleše, CSc., ve které se střetávají nejstarší duchovní tradice a moderní věda. Svým obsahovým záběrem monumentální práce, která nebourá dosavadní lidské poznání a cesty k němu, naopak je propojuje a objevuje tak smysluplný řád v pozadí dějin i člověka. Výsledkem desetiletí původního výzkumu je mj. objev 500letého cyklu v dějinách. Tento objev potvrdil i prof. Halberg, jeden z otců chronobiologie. Všem, kteří si kladou otázky po hlubším smyslu života, přináší kniha zároveň nesčetné inspirace.

Dr. Páleš se již třicet let věnuje integrálním studím, které přemosťují vědu, umění a náboženství. Obnovuje sofiologii, metodu celistvého poznání, tedy úsilí o syntézu třech pramenů poznání – smyslů, rozumu a intuice. Přednáší odborně i laikům, vede školu Sophia. www.sophia.sk
 

Inteligentní zákonitost

Stojí za dějinami nějaký řád anebo se odehrávají náhodně? To je jedna z otázek, které si Angelologie dějin klade. Tuto knihu jsem se rozhodla vám představit nejen pro její závěry, ale i proto, že jsem ji nejprve minula s představou, že se mne netýká. Pojmy a témata – název knihy zní i s podtitutem „Angelologie dějin, synchronicita a periodicita v dějinách“ – měla jsem o nich předem vytvořenou představu. A měla jsem je tak zařazené v oblasti, která není předmětem či prioritou mého zájmu. Po náhodném vyslechnutí si rozhovoru s autorem jsem zjistila, že obsah knihy je jiný, než byla má představa, zpětně vidím že šlo o můj předsudek, a že mne více než zajímá.

Na více než tisíci stranách dvou dílů Angelologie dějin se rozprostírá příběh s pointou, barvitostí a rozuzlením v podobě objevu nové smysluplnosti. Je to příběh dějin lidstva a evoluce přírody, které se neodehrávají náhodně a chaoticky, ale stojí za nimi inteligentní zákonitost, kterou lze poznávat. Tou je cyklické působení sedmi duchovních pravzorů. Práce Dr. Páleše se při tom opírá o data od nezávislých světových odborníků a zkoumá je za pomocí exaktních matematicko-statistických metod. Výsledkem je první vědecký důkaz o existenci historických cyklů v dějinách. Interdisciplinární práce Dr. Páleše a prof. Mikuleckého na téma periodických romantismů byla v roce 2008 oceněna Karlovou univerzitou jako nejlepší práce roku v oblasti etologie člověka.
 

Velké kolo dharmy se otočí jednou za 25 století (Buddha)

Jak staří Babylóňané, tak ještě středověká křesťanská angelologie učili o cyklickém střídání duchů času. Sedm duchovních inteligencí podle těchto tradic rytmicky inspiruje dějiny lidské kultury a přírody, ale i jednotlivce v sedmiletích jeho osobního vývinu. Sedm archandělů inspiruje kulturní epochy v cyklech 2 500 a 500 let jako tzv. větší a menší duchové času. Každých 500 let tak usedá na pomyslný trůn malého ducha času ta samá duchovní inteligence a inspiruje určitý typ estetiky, filozofie a hodnot. Pozorováním dějin kultury lze spatřit, jak se v nich střídá sedm psychologických archetypů a tvoří rytmy, které jsou prokazatelné i matematicko-statisticky. Vlny tvořivosti ve světových dějinách odpovídají těmto rytmům střídajících se archandělů. Např. světová básnická tvorba vrcholí každých 500 let, v obdobích archanděla Anaela (babylónské bohyně lásky a krásy Innany).

Každá dějinná epocha se dá pochopit vcítěním se zevnitř. Pro vysvětlení zůstaneme u archanděla Anaela. Ten podbarvuje život člověka v období puberty. Stejné síly, které typicky zažíváme v našem nitru právě v pubertě, inspirují tvorbu velkých básníků a skladatelů, ale i revoluce v dějinných obdobích romantismů. A impulsy téže duchovní inteligence se zhmotnily v druhohorní evoluci přírody a daly vzniknout kvetoucím rostlinám, ptactvu, emociálnímu mozku nebo žití v párech. Romantismy se vracely periodicky a synchronně po celém světě, z perspektivy materialistického světonázoru bez vysvětlení. Avšak z pohledu starých mudrců to byl archanděl Anael, nebo také Venuše, Afrodita, Lakšmí či Hathor - bohyně lásky, krásy a soucitu, který byl duchem času ve 3., 8., 13. a 18. stol. a romantismy v těchto obdobích podnítil.
 

Člověče, poznej sám sebe – a poznáš svět a bohy (nad vstupem do Apollónova chrámu v Delfách)

Tak jako se jednotlivé pravzory odrážejí na kolektivní úrovni v typech kultur, odrážejí se na úrovni individuální v typech osobnosti. Poznání sedmi archandělů – pravzorů – nám dává možnost rozpoznat základní duševní síly v pozadí našeho jednání a sklonů. Sedm archandělů má svoji vznešenou podobu, ale i padlou. K angelologii proto v minulosti patřila i démonologie - pravzory v deformované podobě. Je až překvapivé, do jaké míry se prolíná s klasifikací poruch osobnosti v moderní psychologii. Jsou to projevy jako agrese, narcismus, pedantské nutkání kontrolovat atd.

Poznáním škály podob a projevů jednotlivých archandělů máme možnost uvědomovat si je také sami v sobě a volit. Např. síly archanděla Samaela, který odpovídá římskému Marsu a určitému vnitřnímu ohni, můžeme na úrovni podvědomí uchopit buď destruktivně a nechat se strhávat až k agresivní zuřivosti, anebo můžeme tyto duševní síly uchopit vědomě a zušlechťovat je do podoby pevné vůle, odhodlanosti, odvahy a vnitřní síly, tedy přetavit je do konstruktivní podoby. Angelologie tak v sobě nese i možnost sebezdokonalení, v osobnostní a morální rovině. I tato dimenze je součástí knihy a zejména pak obsahem školy Sophia, kterou Dr. Páleš vede. Jejím předmětem je série třídenních seminářů zaměřených na jednotlivé archanděly a je vedena tzv. sofiologickou metodou celistvého poznání. S ní souvisí zahrnutí i umělecké části, která umožňuje poznání skrze vlastní prožitek.

Na závěr citace z knihy: „Ve světových dějinách se střídají ve stejném časovém řádu tytéž archetypy jako ve velkém v evoluci přírody a v malém v životě jednotlivce. Životopis člověka, dějiny lidstva vcelku a dějiny Země podléhají jednomu zákonu, a to je skutečnost fundamentálního významu.“