Toggle menu

Sophia, nezisková organizácia pre uvedenie duchovných hodnôt do života

 

Sophia je hnutie a nezisková organizácia založená v roku 1993 z iniciatívy Dr. Emila Páleša. Je zasvätená cieľu posilniť morálnu individualitu človeka a duchovne obrodiť spoločnosť prostredníctvom celostnej výchovy a sebavýchovy. Centrálnym je pre nás presvedčenie, že slobodná a zodpovedná individualita sa rodí len v úsilí o integrálne poznanie a životnú prax prekonávajúcu jednostrannosti. Sofiológia je úsilím o syntézu rôznych oblastí (vedy, umenia, náboženstva) ako aj prameňov poznania (empírie, rozumu a zjavenia). Nie sme viazaní autoritou žiadneho náboženského, politického či vedeckého smeru, ale rozvíjame tvorivosť a schopnosť samostatne rozlíšiť pravdu.

Na pôde Sophie vznikol a vzniká rad vedeckých, umeleckých a praktických podnetov, ktoré vplynuli do života. K jej inšpiráciám prispieva a súčasne z nich čerpá množstvo jednotlivcov a organizácií zo Slovenska, Čiech a ďalších krajín.