Toggle menu

Bibliografia publikácií Emila Páleša

Monografie

Páleš E.: SAPFO. Parafrázovač slovenčiny. Počítačový nástroj na modelovanie v jazykovede. Veda, Bratislava, 1994, 308 s. ISBN 80-224-0109-9

Páleš E.: Duchovná úloha Strednej Európy alebo ako súvisia rozprávky s politikou. Sophia, Bratislava, 1995, 88 s. ISBN 80-967458-0-8

Páleš E.: Angelológia dejín. Paralelné a periodické javy v dejinách. Sophia, Bratislava, 2001, 648 s. ISBN 80-968045-4-5

Páleš E.: Angelologie dějin. Synchronicita a periodicita v dějinách. Sophia, Bratislava, 2004, 1. díl, 480 s. ISBN 80-968045-5-3

Páleš E.: Sedem archanjelov. Rytmy inšpirácie v dejinách kultúry a prírody. Sophia, Bratislava, 2007, 144 s. ISBN 978-80-968045-6-6

Páleš E.: Sedm archandělů. Rytmy inspirace v dějinách kultury a přírody. Sophia, Bratislava, 2007, 144 s. ISBN 978-80-968045-7-3

Páleš E.: Die sieben Erzengel. Rhythmen der Inspiration in der Natur- und Kulturgeschichte. Sophia, Bratislava, 2007, 160 s. ISBN 978-80-968045-8-0

Páleš E.: Seven Archangels. Rhythms of Inspiration in the History of Culture and Nature. Sophia, Bratislava, 2009, 184 p. ISBN 978-80-968045-9-7

Páleš E.: Angelológia dejín. Synchronicita a periodicita v dejinách. Sophia, Bratislava, 2012, zv. 2, 552 s. ISBN 978-80-970688-1-3

Páleš E.: Angelologie dějin. Synchronicita a periodicita v dějinách. Sophia, Bratislava, 2012, sv. 2, 552 s. ISBN 978-80-970688-2-0

Páleš, E.: Семь архангелов. Ритмы вдохновения в истории культуры и природы. Nairi, Kyjev, 2017, 192 s. ISBN 978-617-7314-13-3

Páleš, E.: Čo je pokrok? O potrebe celostného myslenia. Novoelejská psychológia ekonomiky. Sophia, Bratislava, 2019, 95 s. ISBN 978-80-970688-3-7

Páleš, E.: Co je pokrok? O potřebě celostního myšlení. Novoelejská psychologie ekonomiky. Sophia, Bratislava, 2020, 95 s. ISBN 978-80-970688-4-4

Páleš E.: Angelológia dejín. Synchronicita a periodicita v dejinách. Sophia, Bratislava, 2023, zv. 3, 544 s. ISBN 978-80-970688-5-1

Páleš E.: Angelologie dějin. Synchronicita a periodicita v dějinách. Sophia, Bratislava, 2023, sv. 3, 544 s. ISBN 978-80-970688-6-8

 

Články

Niepel L., Páleš E., Šramka M., Polák J.: Metóda zisťovania polohy bodu Foramen Monroi z natívnych röntgenových snímkov pomocou počítača. Lékař a technika 20 (1989), 3, s. 70-72.

Páleš E.: Spolupráca syntaxe a sémantiky pri analýze flektívnych jazykov. Zborník krátkych referátov SOFSEM´89, Ždiar, 27.11.-8.12.1989.

Páleš, E.: Sémantické roly slovenských slovies. Jazykovedný časopis 41, 1990, 1, s. 30-48.

Páleš E.: Cooperation of Syntax and Semantics in Flexive Languages. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, vol. 2, is. 1, 1990, p. 1-24.

Páleš E.: A Computational Model of Language as a Whole. Proceedings of the 7th International Meeting of Young Computer Scientists, Smolenice, November 16-20, 1992, pp. 259-264.

Páleš E.: Počítačový model jazyka ako celku. In: Varia I, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Bratislava, 1992, s. 15-19.

Páleš E.: Slovotvorná parafráza na počítači. Celostné modelovanie jazyka. Jazykovedný časopis 44, 1993, 2, s.108-125.

Páleš E.: Počítačová analýza desubstantív. In: Varia II, Slovenská jazykovedná spoločnosťpri SAV, Bratislava, 1993, s. 7-14.

Páleš E.: Natural Language Paraphraser – A Computer Tool for Linguists. Computers & Artificial Intelligence 12, 1993, 5, p. 491-510.

Páleš E.: Proces premeny obsahu na formu. Sedemstupňový algoritmický model. In: Varia III, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Bratislava, 1994, s. 22-27.

Páleš E.: Contents, meaning and form. A hierarchic paraphrasing engine. In Ivan Plander (ed.): Proceedings of the Sixth International Conference on Artificial Intelligence and Information-Control Systems of Robots. Smolenice Castle, Slovakia, September 12-16, 1994, p. 345-351.

Páleš E., Mikulecký M. sen.: Periodický výskyt veľkých lekárov v dejinách starého Grécka, Indie a Číny. 23. seminár „Človek vo svojom pozemskom a kozmickom prostredí”, Úpice, Česká republika, 21.-23. máj 2002.

Páleš E.: Rytmy v dejinách a starobabylonský kalendár. 23. seminár „Človek vo svojom pozemskom a kozmickom prostredí”, Úpice, Česká republika, 21.-23. máj 2002.

Páleš E.: Slnečná os dejín a zmysel súčasnosti. Okruh a střed 2003, č. 1, s. 9-16.

Páleš E., Mikulecký M. sen.: Periodic Emergence of Great Poets in the History of Arabia & Persia, China and Japan. Neuroendocrinology letters No. 3 June Vol. 25, 2004, pp. 169-172.

Páleš E.: Môže byť idealistická vedecká epistéma úspešnejšia než materialistická? Acta historica posoniensia III., Univerzita Komenského, Bratislava, 2004, s. 43-55.

Páleš E., Mikulecký M. sen.: 500-ročný rytmus v dejinách starogréckeho, rímskeho a čínskeho dejepisectva. Acta historica posoniensia III., Univerzita Komenského, Bratislava, 2004, s. 61-64.

Páleš E., Mikulecký M. sen.: Rytmus v dejinách byzantského dejepisectva. Acta historica posoniensia III., Univerzita Komenského, Bratislava, 2004, s. 57-60.

Páleš E., Mikulecký M. sen.: Periodic Emergence of Great Historians in the History of Ancient Greece, Rome & China. Comparative Civilizations Review 54, Spring 2006, p. 53-63.

Páleš E., Mikulecký M. sen.: 500-Year Periodicity in the History of Ancient Egypt and China. Androgens at Work? Neuroendocrinology letters 2008; 29 (4): 589-597.

Páleš E.: Zmŕtvychvstanie filozofie. Zborník príspevkov konferencie „Filozofia dnes“, Univerzita Komenského, 26.-27.10.2009.

Páleš E.: Angelológia po dvadsiatich rokoch – splnené predpovede. Trojruža 2010, č. 2, s. 26-32.

Páleš E.: Univerzálny rozmer mystickej skúsenosti. In Gálik, S. (vyd.): Mystika: kultúrne, filozofické a etické kontexty vo svetle súčasného poznania. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2011, s. 37-52. ISBN 978-80-8094-854-2

Páleš E.: Štúrovská koncepcia slovanskej vedy – romantický prežitok alebo predzvesť budúcnosti? Trendy v metodológii a filozofii vedy, ktoré dávajú za pravdu Štúrovcom. Zborník z vedeckého seminára „Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra“, s. 84-104. Modranská muzeálna spoločnosť, Modra, 2012. ISBN 978-80-969920-2-7

Páleš E.: Sophiology as an Example of Integral Science and Education in the Slavonic Tradition. Spirituality Studies 1 (1), Spring 2015, pp. 37-75.