Toggle menu

Diplomové a iné práce

Bakalárske, diplomové, rigorózne práce a konferenčné príspevky, ktoré reagujú alebo nadväzujú na Angelológiu dejín a metódu sofiológie.

Pedagogické názory Leva Nikolajeviča Tolstého

Janka Kňažková
Záverečná práca
Žilinská univerzita v Žiline, 2012

Západný a slovanský svet v politickom myslení Ľudovíta Štúra. Štúrov p…

Peter Úll
Konferenčný príspevok
Konferencia „Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra“, Modra, 28. októbra  2010

Vývoj materialistickej paradigmy. Zatemnenie ľudského vedomia ako dôsl…

Vladimír Lobotka
Bakalárska práca
Katedra všeobecných dejín, Univerzita Komenského, Bratislava, 2010

Manipulácie más, vládnuce elity a politické centrá moci

Milan Maťaše
Diplomová práca
Katedra politológie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín, 2010

Dejiny nekonečných radov

Martin Bašták Ďurán
Diplomová práca
Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, Univerzita Komenského, Bratislava, 2009

Dynamika vnímania farebných podnetov. Maľba ako prostriedok poznávania…

Barbora Forbaková
Diplomová práca
Katedra psychológie, Univerzita Komenského, Bratislava, 2006

Angelológia inštrumentálnej hudby. Sofiologický pohľad na vývoj hudobn…

Otília Moravčíková
Rigorózna práca
Katedra hudby, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2005

Filozoficko-estetický pohľad na vývoj piesne a vokálnej skladby v jedn…

Otília Moravčíková
Diplomová práca
Katedra hudby, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2004.

Feyerabendova koncepcia filozofie vedy

Pavol Jablonický
Diplomová práca
Katedra filozofie a dejín filozofie, Univerzita Komenského, Bratislava, 2003