Toggle menu

Manipulácie más, vládnuce elity a politické centrá moci

Milan Maťaše
Diplomová práca
Katedra politológie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín, 2010

ABSTRAKT

MAŤAŠE, Milan: MANIPULÁCIE MÁS, VLÁDNUCE ELITY A POLITICKÉ CENTRÁ MOCI (Diplomová práca). Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Katedra politológie. Vedúci diplomovej práce: Prof. Dr. Dušan Polonský, CSc. Trenčín, 2010, 78 s.

Naša práca Manipulácie más, vládnuce elity a politické centrá moci pojednáva v základných bodoch o podstate manipulácií a ich prostriedkoch. Akým spôsobom vzniká masa a aké mechanizmy v nej pôsobia všetkým vedným odborom zostáva stále neznáme. Na začiatok sa zameriame na históriu a autorov, ktorí sa s problematikou más a masového správania zaoberali v minulosti a budeme hľadať medzi nimi a súčasnosťou určité paralely. My sa pozrieme na masy z rozličných strán, pričom našim hlavným cieľom bude ich čo najlepšie pochopenie. Poloţíme si otázku, kto a prečo s ľudskými masami manipuluje a aké prostriedky k tomu vyuţíva. Analytickým aj syntetickým spôsobom budeme tieto prostriedky – i podmienky, v ktorých sa manipulácie dejú – skúmať, vyuţijúc k tomu myšlienkové postupy prameniace zo zmeny vedeckej paradigmy (z materialistickej na idealistickú). Na záver zistíme, ţe hypotézy z úvodu práce sa nám podarilo dokázať. Tým potvrdíme kompaktné prepojenie manipulovaných davov s elitami a ich záujmami, ktoré stoja za manipuláciami: maximalizácia moci a z nej vyplývajúci vojenský, politický a finančný vplyv.

Kľúčové slová: manipulovanie, prostriedky a podmienky manipulovania, dav a davové správanie, kolektívna duša davu, egregor, materialistická a idealistická vedecká paradigma, elity (ideologické, politické, ekonomické)