Toggle menu

Západný a slovanský svet v politickom myslení Ľudovíta Štúra. Štúrov politický testament pre Slovákov a Slovanov.

Peter Úll
Konferenčný príspevok
Konferencia „Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra“, Modra, 28. októbra  2010

Príspevok je zameraný na predstavenie Ľudovíta Štúra ako politického mysliteľa, pričom dôraz je kladený na Štúrovo charakterizovanie a ponímanie západného a slovanského sveta. Štúrove politické názory sú v príspevku uvádzané do kontextu a jazyka súčasnej politickej teórie a sú sprevádzané vybranými historickými vsuvkami.

Štúr stavia politické inštitúcie a politickú kultúru Západu do kontrastu so spoločenským usporiadaním a zvykmi Slovanov. Všíma si typické črty domácej a zahraničnej politiky západných štátov – ústavnosť, parlamentarizmus, rozdelenie moci, demokraciu, ľudské práva, realizmus v medzinárodných vzťahoch etc. - reflektuje vzťah štátu a jednotlivca, spoločného a osobného dobra. Tematizované črty Západu sú u Štúra zväčša predmetom kritiky, pričom opakujúcou sa námietkou je výhrada voči jednostrannosti Západu, jeho lipnutí na jednotlivostiach a úpadku morálky. Slovanský svet predostiera Štúr ako svet prekonávajúci protiklady Západu.

V príspevku sa taktiež poukazuje na Štúrovo chápanie rodiny, národnosti, na jeho filozofiu dejín, je naznačená konzervatívnosť Štúrových politických názorov a jeho osobný i spoločenský zápas s liberalizmom. Opakujúcou sa témou práce je Rusko, ktoré zohralo dôležitú úlohu jednak v Štúrovom myslení, zároveň i v hodnotení Štúra perom historikov či politických teoretikov.