Toggle menu

Dynamika vnímania farebných podnetov. Maľba ako prostriedok poznávania afektívneho obsahu farby.

Barbora Forbaková
Diplomová práca
Katedra psychológie, Univerzita Komenského, Bratislava, 2006

Práca je rozdelená na teoretickú a empirickú časť. Cieľom teoretickej časti je uvedenie do problematiky, pričom dôraz sa kladie na základné charakteristiky a delenia farieb, poskytnutie prehľadu o teóriách farebného vnímania, optických javoch pri farebnom vnímaní, prehľadné zhrnutie historického vývoja prístupov k farbe od staroveku až po súčasnosť. Z výskumov v oblasti psychológie je pozornosť zameraná na výskumy farebných preferencií a zážitkového aspektu vnímania farebných podnetov. Z hľadiska zamerania práce je dôležitá kapitola o objektívnom a subjektívnom význame farieb. Časť práce je venovaná interpretácii vybraných farieb svetelného spektra (žltá, červená, modrá, oranžová, zelená, fialová) v kontexte ich historického, symbolického, mytologického významu, psychologického a fyziologického pôsobenia a možnosti ich diagnostického a terapeutického využitia. Pozornosť je zameraná na  diagnostické využitie farby, uvádza sa delenie metód využívajúcich farbu ako prostriedok poznávania osobnosti, vybrané testové metódy sú bližšie spomenuté (Lüscherov test, Frielingov test, FPT, ROR). Časť uzatvára kapitola o využívaní farieb v chromoterapii. Výskumná časť prináša výsledky získané aplikáciou výskumnej metódy použitej na zistenie afektívneho obsahu farby, jej účinky a výskumné závery.

Kľúčové slová: farba, farebný podnet, farebné vnímanie, afektivita, afektívny obsah farby, maľba