Toggle menu

Angelológia inštrumentálnej hudby. Sofiologický pohľad na vývoj hudobných nástrojov.

Otília Moravčíková
Rigorózna práca
Katedra hudby, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2005

         Farby tónov jednotlivých hudobných nástrojov budiapozornosť, záujem a úctu hudobných vedcov, estetikov, interpretov i samotných poslucháčov. Je to iba prirodze-né, pretože zvuk má významnú úlohu v živote každého človeka; ak je to zvuk ušľachtilý, patrí mu vzácna pozornosť.

         Duchovná krása hudobných nástrojov je témou rigoróznej práce Angelológia inštrumentálnej hudby, ktorá sa  pokúša priniesť nový pohľad na vznik, vývoj a význam jednotlivých hudobných nástrojov. Podnetom k práci bola Angelológia dejín, ktorej autor, RNDr. Emil Páleš, Csc., postavil dejiny sveta na celkom novej paradigme. Jeho systém spája v sebe prastarý babylonský kalendár spojený s  históriou a paleontológiou, ktoré sa odvíjajú v zákonitom poriadku pod vplyvom duchovný prasíl, archanjelov. Minulosť i prítomnosť jeduchovne prežívaná v nadväznosti na svetové myšlienky a inšpirácie z vyšších svetov. Stopy ideí môžeme nájsť v umení, hudbe, estetike, a takisto aj v hudobnej organológii.

        V hudobnej ikonografii vidíme, s akou úctou sa zobrazovali už aj primitívne inštrumenty. Nástroje vložené do rúk anjelov nie sú iba pekným obrázkom. Obraz  hrajúceho anjela nás môže nadzmyslovo doviesť do zvukovej ríše, ktorá je zároveň ríšou počiatku, zmyslu a cieľa.          

       Rigorózna práca predkladá názor, že idea podnecuje ďalšiu ideu, za každým prejavom (vizuálnym, formotvorným i tónovým) stoja duchovné sily, ktoré sa navzájom podporujú. Cez tóny hudobných nástrojov sa odhaľujú pravidlá napísané v znejúcej hudbe sfér. Duchovná organológia nám dokázala, že hudba sfér nie je výmysel „temného stredoveku“. Zmeny ducha času vplývajú aj na zvukový priestor, ktorý je živý a plastický. Jeho obsah vyvstáva v mysliach géniov ako „predpočutý“. V tomto priestore sú obdobia, keď jednotlivé nástroje zažívajú rozmach, sú spoločnosťou obľubované v súlade s duchovným tónom doby. Ríša hudby sa prekrýva s ríšou tónov cez vonkajší a vnútorný svet človeka.

        Sofiologický pohľad vychádza z klasického poznania, ale zahŕňa aj chrámové múdrosti a mytológiu, čím sa z entropickej pozície posúva na antropickú.

         Práca nemá dávať odpoveď na všetky otázky. Ide skôr o poodhalenie rúška tajomstva v takej miere, v akej to bolo možné v prípade autorky. Práca je apelom na ľudské jadro, je úprimnou snahou prebudiť úctu k Múdrosti, lásku k Sophii.