Toggle menu

Dejiny nekonečných radov

Martin Bašták Ďurán
Diplomová práca
Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, Univerzita Komenského, Bratislava, 2009

Abstrakt

Bašták Ďurán Martin, Dejiny nekonečných radov (diplomová práca), Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra Matematickej analýzy a numerickej matematiky, Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., Bratislava, 2009.

Diplomová práca sa zaoberá dejinami nekonečných radov. Spracúva významné objavy od starovekého Egypta a Mezopotámie cez staroveké Grécko, stredovekú Európu a Novovekú Európu, ktoré formovali teóriu radov. V práci sú obsiahnuté a komentované jednotlivé výpočty starých matematikov. Súčasťou práce sú aj ich krátke životopisy. V závere je krátke a prehľadné zhrnutie jednotlivých objavov zahrnutých v tejto práci a objavy sú zakreslené na časovú os.

Kľúčové slová: nekonečné rady, dejiny matematiky, postupnosti