Toggle menu

Angelológia ako syntéza psychológie, histórie a biológie

Emil Páleš
Prvá Integrálna európska konferencia
Budapešť, 8.-11. mája 2014

Starobylá múdrosť nám odkázala poznanie o svete a človeku zhustené do obrazov anjelov a božstiev. Angelológia obsahuje skutočné poznatky o vývinovej psychológii, typológii osobnosti, dejinách kultúry a evolúcii prírody. Démonológia obsahuje poznanie o poruchách osobnosti, psychosomatických príčinách chorôb, patologických spoločenských javoch a vyhynutí druhov v prírode.

Mudrci staroveku sa pokúsili o veľkú syntézu, ktorá by dala ľudskej skúsenosti jednotiaci zmysel. Introspektívnym pozorovaním vlastného vnútra spoznávali univerzálne, archetypálne princípy, ktoré utvárajú svet. Človek je mikrokozmos, súhrn celej prírody a príroda je človek rozložený na časti. Človek je harmonický stred, kde sú všetky sily vesmíru v rovnováhe. Zdôraznením niektorých duševných procesov vznikajú osobnostné typy a kultúrne vzorce.  Ich jednostranným vystupňovaním, opustením stredu vznikajú poruchy osobnosti a patologické spoločenské javy.  Pretože každý duševný proces sa stelesňuje v nejakom fyziologickom procese a okruhu orgánov, vznikajú tým zároveň telesné typy ako aj triedy rastlín a zvierat. Aj anorganická príroda – ako planéty a kovy – sa klasifikovali podľa duševných analógií a verilo sa, že sú prejavom alebo nosičom duchovných síl.

Mnohé zo starej múdrosti sa ukazuje ako pravdivé napriek tomu, že to je výsledkom celkom iného spôsobu myslenia a neočakávané pre modernú vedu. Integrálna metóda angelológie umožňuje identifikovať základné sily a zákonitosti individuálnej a kolektívnej psychológie. Plynú z nej praktické podnety pre ľudské šťastie, zdravie a zlaté veky kultúry.