Toggle menu

Inšpirovali kultúrne epochy duchovia času?

(Košický večer, 22. júna 2001)

RNDr. Emil Páleš, CSc. ponúka nový objav vývoja ľudských dejín

Vo vydavateľstve Sophia vychádza od RNDr. Emila Páleša, CSc., Angelológia dejín s podtitulom Paralelné a periodické javy v dejinách - fascinujúca štúdia o rytmoch, periodicitách a paralelizmoch v dejinách. Jej autora sme požiadali o rozhovor.

1.Angelológia dejín s podtitulom Paralelné a periodické javy v dejinách je nepochybne krásna kniha a zaujímavé čítanie. Súčasne ponúkate i novú teóriu chápania vývoja ľudstva? Čo Vás k jej vytvoreniu inšpirovalo, podnietilo? Ovplyvní Vaša teória doterajšie názory?

Môj výklad dejín je síce väčšine ľudí neznámy, ale nie nový. Je to v skutočnosti to najstaršie chápanie dejín, aké poznáme. Od úsvitu dejín v starom Sumeri až do konca stredoveku bolo ľudstvo presvedčené, že do behu ľudských dejín zasahujú duchovné inteligencie - bohovia alebo anjeli. Inšpirujú napríklad veľké osobnosti a tak rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú dejiny.

Ja som vlastne len ukázal, že tieto staré náuky boli pravdivé. Len naša materialistická doba im už nedokázala porozumieť. Takže iba v kontexte našej doby je to niečo prekvapujúce.

Chcel by som však podotknúť, že z mojej strany nejde iba o číru teóriu, ale o objav, ktorý sa už predbežne potvrdil. To je veľký rozdiel. Lebo filozofií dejín je veľa, ale máloktorá môže o sebe povedať, že sa potvrdila empiricky.

2.Pri jej čítaní mi napadlo, komu-akému čitateľovi je určená. Domnievam sa, že predpokladom sú znalosti z dejín umenia, vedomosti načerpané z diel R. Steinera, C.G.Junga, ale aj Platóna, sv. Augustína a mnohých ďalších.

Faktografické údaje, o ktoré sa v knihe opieram, sú všeobecne známe. A okrem toho potrebuje čitateľ už len jasnú myseľ, aby mohol sledovať moje závery. Pravdaže, ak čo-to z dejín už pozná, je to o to lepšie.

3.Angelológia - s anjelom sa stretávame už ako maličkí, vlastne pri prvej modlitbičke. Vy však máte na mysli iných anjelov - anjelov času, doby... O aké duchovné bytosti ide?

Angelológia, čiže náuka o anjeloch, existovala v stredoveku. Tomáš Akvinský bol veľký angelológ. Na školách sa vtedy učilo, že jestvuje deväť anjelských chórov, z ktorých každý zastáva rôzne funkcie: anjeli sú strážnymi duchmi ľudí, archanjeli strážnymi duchmi národov, mocnosti bojujú proti démonom, sily a panstvá sú ochrannými duchmi zvierat a rastlín, cherubovia strážcovia nebeskej múdrosti atď. A kniežatstvá, čiže siedmy anjelský chór, sú predovšetkým duchmi času. To znamená, že inšpirujú kultúrne epochy.

A vedelo sa aj o tom, že v tom, ako sa títo duchovia času striedajú, je určitý poriadok. Jestvuje sedem archanjelov, z ktorých každý vládne vždy určitý počet rokov, a potom odovzdá vládu ďalšiemu v poradí. Na zemi sa to prejavuje striedaním umeleckých slohov, náboženských kultov či ideových systémov a sociálnych štruktúr.

4.Opierate sa aj o astrológiu. Môžete vysvetliť vzťah astrológie k celej problematike?

Ja sa o astrológiu neopieram, ale astrológia sa bude môcť oprieť o výsledky môjho výskumu. Ako vedec nemôžem vychádzať vopred z toho, že by astrológia mala byť pravdivá. Ale ako vedec musím aj potvrdiť, že stará babylonská astrológia pravdivá je. Aspoň tá jej časť, ktorú som skúmal, čiže babylonský astrologický kalendár. Babylončania používali kalendár, v ktorom sa planetárni bohovia striedajú po 72 rokoch a ovplyvňujú duchovnú atmosféru tej-ktorej doby charakteristickým spôsobom.

Napríklad Inanna, bohyňa planéty Venuše, bola podnecovateľkou ľudských vášní. Jej obdobia sú vždy veľmi nepokojné a vracajú sa každých 500 rokov. Toto je prastaré kňazské učenie - ale je to zároveň aj holá skutočnosť. V spomínaných obdobiach je totiž naozaj vždy o 50% viac prevratov a povstaní než inokedy. Nebola to teda len "povera".

Kresťania neskôr prevzali židovské názvy týchto duchovných bytostí - a duchovnou inteligenciou Venuše je tu archanjel Anael. Ale to nie je nikto iný ako stará akkadská Inanna, ako svorne potvrdzujú sv. Tomáš aj sv. Augustín. Duchovné inteligencie planét vytvárajú na zemi kultúrne obdobia. Kňazi dnes broja proti astrológii, ale toto bola oficiálna náuka cirkvi vyše tisíc rokov - v Sume teológie to všetko máte. Oni žiaľ nemajú o tom ani potuchy a vyvracajú svoje vlastné učenie.

5.Skĺbili ste dejiny, filozofiu, umenie, medicínu, vlastne celý vývoj. Ktorá oblasť Vám počas desiatich rokov dala z hľadiska skúmania najviac práce? Respektíve, kde je oficiálna veda dlžníkom?

To, čo je pre súčasnú vedu najväčším orieškom, je práve ono skĺbenie jednotlivých špeciálnych vied navzájom, čiže syntéza. V tomto smere sa mi práve podaril určitý prielom.

6.V súčasnosti sa začalo veľmi pracovať s pojmom synchronicita - jej vzťah k vašej teórii?

Moja kniha je zrejme prvým systematickým spracovaním všetkých známych synchronicít v dejinách. Jung definoval synchronicitu ako zmysluplnú nekauzálnu súvislosť. V dejinách je takých súvislostí mnoho, ale nikto si ich nevedel vysvetliť.

Najznámejším príkladom takéhoto javu je Jaspersova axiálna epocha. V rokoch 600-300 pr. Kr. sa objavili veľkí náboženskí zakladatelia a filozofi súčasne a nezávisle od seba naraz v Číne, Indii, Perzii, Izraeli aj v Grécku. Lao´c, Konfucius, Buddha, Zarathuštra, Jaremiáš, Sokrates, Platón, Aristoteles - všetci títo a mnohí ďalší žili v tomto krátkom období. A nie len to - ale učili aj spoločné hlavné myšlienky! A pritom sa vie, že nemali medzi sebou spojenie. Je to záhada. Pre materialistickú vedu to zostane záhadou navždy. Pre nás však, nie, ak vieme, že práve v roku 600 pr. Kr. sa inšpirujúcim duchom doby stal Michael, archanjel Slnka, a vládol až do roku 246 pr. Kr. Najväčšie vrcholy svetovej filozofie inšpiroval vždy Michael, nie len v tomto, ale aj v iných obdobiach.

7.Oponentúra, tak ako voči každej novej teórii, iste príde z radov skeptikov, ste na ňu pripravený? Respektívne, sú fakty, ktoré kniha neobsahuje a ktoré budú takpovediac Vašimi tromfmi?

Už rukopis študovalo 36 oponentov - religionistov, filozofov, historikov, umenovedcov. Samozrejme boli prevažne skeptickí, keď som oznámil, že staroveká náuka o duchoch času je empirickým faktom, len si to nikto nevšimol, pretože každý je už vopred presvedčený, že sú to len povery. Lenže najpodrobnejšie štúdie renomovaných svetových antropológov a sociológov, ktorí zostavili tzv. krivky kultúrneho rastu, potvrdili môj predpoklad. Mám pocit, že to mojim oponentom bude teraz trvať aspoň desať rokov, než sa zmôžu na nejaký vážnejší argument, na ktorý by som nebol pripravený.

8.Veľkú nádej vkladáte do Slovanov. Neobávate sa, že Vás tak trochu obvinia z panslavizmu?

Politika a filozofia sa pohybujú v odlišných časových rovinách. Pre politika majú význam trendy nanajvýš v časovom horizonte jedného-dvoch volebných období. To, o čom hovorím ja, sú veľké rytmy a vlny, ktoré trvajú tisícročia a stáročia.

V každej epoche vystupuje z peletónu do popredia určitý okruh národov, ktorý sa na to pripravoval, a stáva sa ťahúňom. Románske národy majú toto slávne obdobie už za sebou, anglosasko-germánske sú v popredí teraz, ale Slovania majú ešte len vydať svoje najlepšie plody v budúcnosti. V hlbinách slovanskej národnej duše driemu schopnosti, ktoré si Prozreteľnosť v dejinnom vývoji ľudstva necháva ako rezervu, ktoré sa stanú aktuálne až v budúcej kultúrnej epoche. Keď tento "americký spôsob života" narazí definitívne na svoje hranice, budú Slovania vedieť, ako ďalej.

9.Možno na základe angelológie vytvoriť prognózu nášho ďalšieho vývoja? Ako ho vnímate Vy na základe poznaného?

Treba povedať, že starým babylonským mudrcom sa vlastne podarila najgrandióznejšia sociologická predpoveď všetkých čias. Na hlinených tabuľkách starých štyri alebo päťtisíc rokov sú údaje ukazujúce na tisícročia vopred, a my musíme dnes potvrdiť, že boli pravdivé. Máme tu teda úspešnú predikciu, ktorá predpovedala určité kultúrne vlny na päťtisíc rokov dopredu. O niečom takom sa dnes vedcom v humanitných vedách ani len nesníva. Známy filozof vedy, Karl Popper, napísal celú knihu o tom, že sa takéto predpovede nedajú robiť. Mýlil sa.

Jestvujú zákonitosti, ktorých poznanie takúto predpoveď umožňuje.

Každá pravá predpoveď však v sebe obsahuje alternatívu - priestor pre slobodnú vôľu človeka. V kolektívnom nevedomí ľudstva sa striedajú duševné dominanty podľa určitých zákonov. No ako bude na ne ľudstvo reagovať, záleží od nás. Dá sa však povedať, že v tom-ktorom období bude mať ľudstvo opäť do činenia s určitými archetypmi a bude mať sklon k určitým psychologickým reakciám. Podstatné je, ako sa dovtedy na to pripraví.

Ja som niektoré takéto predpovede do budúcnosti v mojej knihe naznačil, overiť si ich však budú môcť až naši potomkovia. Zmyslom moje knihy nie je veštiť budúcnosť, ale porozumieť prítomnosti a vyvodiť z toho praktické dôsledky.
 

Zhovárala sa Katarína Bednářová