Toggle menu

Na Slovanov čaká dejinná úloha

(Vihorlatské noviny, jún 2005)

V Humennom prednášal známy angelológ Emil Páleš, autor knihy Angelológia dejín

Aj v humanitných vedách a dejinách existujú princípy a zákonitosti. V dejinách funguje 500-ročný rytmus. Periodicitu má na svedomí striedanie archanjelov, ktorých s presne vymedzenými kompetenciami a poslaním zosiela Stvoriteľ. Vo výpravnej knihe Angelológia dejín to tvrdí známy angelológ RNDr. Emil Páleš, CSc.. Anjeli sa tak po siedmich storočiach vracajú späť do vedy. V staroveku i stredoveku sa tvorilo pod vplyvom múz a vnuknutí a ešte v 13. storočí sa na univerzitách o anjeloch bežne vyučovalo. Až moderná veda prišla s tvrdením, že zjavenie je sebaklam, a teda neexistuje.

V starovekom Babylone uctievali ľudia sedem božstiev – inteligencií – ktoré v pravidelných časových intervaloch ovplyvňovali život človeka. Neskôr sa tieto božstvá premenovali na sedem archanjelov (Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel a Orifiel), ktorí ovplyvňujú beh sveta. Zjednodušene povedané – pravidelne sa striedajú cykly maliarov, lekárov, básnikov, filozofov, bojovníkov, cestovateľov a geografov a historikov a dejepiscov. V dejinách sú dva kľúčové fenomény – synchronicita (viacero ľudí na rôznych miestach zeme má v určitom čase rovnaké alebo podobné vnuknutia) a periodicita (všetko sa vyvíja po špirále, opakuje sa vždy na vyššej kvalitatívnej úrovni, v obmenách). Rytmy platia aj v biografii jednotlivca (každých sedem rokov prichádza iný duchovný praobraz) rovnako ako v dejinách celej Zeme a prírody.

Slovania podľa Páleša ešte len majú zohrať svoju dejinnú úlohu. Čaká ich vedecká revolúcia v poznaní duchovnej prirodzenosti človeka. Pôjde o akúsi revolúciu morálno-psychologicko-nábožensko-mravnú a široká slovanská duša s prirodzenou túžbou po syntéze bude protipólom pretechnizovanému západnému svetu založenému na materiálnych výdobytkoch vedy a techniky. Kedy sa tak stane, opýtali sme sa prednedávnom E. Páleša na besede vo Vihorlatskej knižnici.

- Nerád odpovedám na otázku kedy, lebo to je najmenej dôležité. Podstatné je pochopiť, čo je našou úlohou a začať na sebe pracovať. Nebude to dnes ani zajtra. Sú to rytmy, ktoré trvajú stáročia a tisícročia, ale veľká kultúra sa vždy pripravuje v menšom a malom, preto už dnes by mohlo byť čosi ako predpríklad, ako by Slovania mohli pristupovať k riešeniu svetových problémov.

Povedali ste inak. Ako?

- To inak má mnoho rozmerov. Máme v sebe vlohu nachádzať tvorivé riešenia, ktoré nie sú založené na technickom, ale na duševnom princípe – na schopnosti Slovanov srdcom vidieť a cítiť. Mnoho cností psychologicko-morálno-náboženských môže nahradiť technické riešenia, ktoré budú zbytočné, lebo ľudia budú iní. Môžete mať napríklad nejaký geniálny medicínsky prístroj za stovky miliónov dolárov a myslieť si, že máte vysokú životnú úroveň. Ale môžete mať namiesto toho ľudí, ktorí majú určitým spôsobom harmonický a čistý duševný život a nebudú mať určité neresti, a preto ani nebudú mať danú chorobu. Ušetríte stovky miliónov dolárov na prístrojoch. Je to príklad inej cesty slovanstva. Namiesto dokonalého stroja budeme hľadať ako vychovať krásnu a harmonickú ľudskú osobnosť.

Každý okruh národov má svoje prednosti a slabosti. Aj Slovania majú krásne ale aj „nešťastné“ vlastnosti, ktoré ich brzdia. Úlohou každého národa je prepracovať svoje slabosti a vypracovať cnosti a dary do plodov a kvetov, ktoré sú potom darom pre celú svetovú kultúru.

Povedali ste, že naše obdobie potrebuje „slnečných“ hrdinov. Kde ich máme hľadať?

- Žijeme v období archanjela Slnka Michaela od konca devätnásteho storočia a jeho obdobie bude trvať ešte dvesto rokov. To obdobie tu bolo v časoch klasického Grécka, keď žili veľkí grécki filozofi, panovala demokracia a založili sa veľké náboženstvá v 6. – 4. storočí pred Kristom. Úloha „slnečného hrdinu“ zostáva aj dnes, ale musí byť premenená na vyššom civilizačnom stupni. Súcit a charita sú dôležité, ale zásadne to nerieši problémy sveta. „Slneční hrdinovia“ musia byť ľudia, ktorí dokázali jasne spoznať pravdu navzdory klamu sveta a dokážu za ňou stáť. Dokážu v sebe nájsť také duchovné sily, ktorými dokážu čeliť démonom súčasnosti. Tí pôsobia všade okolo nás – v deformovanej vede, v nespravodlivých a samoúčelných spoločenských mechanizmoch a inštitúciách, ktoré likvidujú humanitu a ľudskú osobnosť. Radový človek sa dnes cíti bezmocný ako v zakliatej krajine požieranej drakom. Nevieme, čo máme robiť proti egoistickej ekonomike, politickej a mediálnej korupcii, všetko brzdiacej byrokracii, inflácii umenia atď. My máme v sebe duchovnú silu, pomocou ktorej by sa tomuto všetkému dalo účinne čeliť – onen legendárny „meč slnečných hrdinov“ – ale nepoužívame ju. Každý z nás teraz musí nájsť v sebe cnosti dávnovekých slnečných hrdinov. Nečakajme, že nás môže zachrániť niečo iné.

Ako rozoznáme pravého proroka od falošného?

- Najlepšie po ovocí. Ja ale nevediem ľudí k tomu, aby si vybrali a nasledovali niektorého proroka, ale aby proroka nepotrebovali. Treba, aby každý v sebe vypestoval schopnosť rozoznať pravdu od lži. Inej pomoci niet. Žiada si to vedomé úsilie, výchovu a sebavýchovu. Keby ľudia neboli len technicky vyspelí a pritom duchovne na úrovni nesamostatných dojčiat, dokázali by rozoznať falošné náboženské a politické ideológie. Teraz sa ľudia v tejto oblasti dajú doslova „opiť rožkom“, ako malé deti.

Prečo je na svete toľko náboženstiev, ktoré ľudí rozdeľujú, namiesto toho, aby ich spájali?

- Za každým náboženstvom stoja iné bytosti ako inšpirujúci duchovia. Za islamom je gabrielská inšpirácia. Mohamedovi sa zjavil archanjel Gabriel a inšpiroval ho k napísaniu Koránu. Kresťanstvo je zase michaelská inšpirácia. Patrónom kresťanskej cirkvi je archanjel Slnka Michael. Ide o slnečné a mesačné náboženstvo, ktoré majú iný základ, a preto sa trochu líšia. Rozdielnosť náboženstiev a impulzov u rôznych národov má svoj hlbší zmysel. Rozmanitosť má tvoriť jednotu. Za duchovnými bytosťami je jeden Stvoriteľ. To, že to ľudia nezvládajú, je druhá vec. Keby sme rozumeli tej čistej, rýdzej a ušľachtilej podobe, tým prapôvodným impulzom v svetových náboženstvách, videli by sme ako si neprotirečia, ale ako sa dopĺňajú. Náboženské impulzy sa totiž do veľkej miery zdeformovali, zjednodušili, premenili na frázy, schémy a ideológie, ktoré sú mŕtvymi tieňmi duchovných inšpirácií a takej podobe sú navzájom neznášanlivé. Preto sú boje medzi náboženstvami, lebo namiesto živého náboženstva máme mŕtve ideológie, mŕtve ideové systémy. Náboženstvo musí znova ožiť. To, že verím autorite, nie je náboženstvo. Ľudia musia znova obnoviť vlastný živý kontakt s duchovným svetom a potom sa povznesú nad malicherné schématické dogmy a potom sa objíme moslim s kresťanom i budhistom a zistia, že majú spoločný základ.

Stane sa tak?

- Je to cieľ dejín, ku ktorému nás vedie Kristus. Tak skoro to nebude, lebo ľudia majú pred sebou ešte veľa práce, kým dospejú k takému stupňu vedomia, aby s nadhľadom dokázali chápať rozmanitosť duchovných impulzov vo svete. Je to nevyhnutný cieľ, ku ktorému sa musíme blížiť a na ktorom musíme pracovať. Inšpirácia Michaela obsahuje hľadanie syntézy a celistvej múdrosti. V každom „slnečnom“ období pôsobili veľkí muži, napríklad Aristoteles, Tomáš Akvinský, ktorí hľadali zjednocujúcu múdrosť spájajúcu vedy a náboženstvá. Hľadali spoločné jadro. Niekedy sa to pejoratívne volá synkretizmus. Ale naozaj rôzne náboženstvá na zemi majú spoločné jadro a za nimi stojí jeden Boh Stvoriteľ. Archanjeli sú ako jednotlivé Božie myšlienky, hlásky božského Slova, Logu. Každý z nich je časťou múdreho posolstva, kameňom mozaiky tvoriacej jeden zmysluplný celok.

Pripravila Jana Otriová

Archanjeli

Gabriel Mesiac  maliari empirizmus
Rafael   Merkúr lekári racionalizmus
Anael Venuša básnici romantizmus
Michael Slnko filozofi idealizmus
Samael Mars  vojvodcovia voluntarizmus
Zachariel Jupiter zemepisci matematizmus
Orifiel Saturn dejepisci konzervativizmus