Toggle menu

Na slovíčko s anjelmi

(Život Turca, 18. decembra 2001)

Pán doktor, Americký biografický inštitút, ktorý mapuje špičkové osobnosti vo svete, Vás nedávno ocenil ako svetovú vedúcu osobnosť v sofiológii. Môžete nám prezradiť, čo tento termín znamená?

Sofiológia sa definuje ako úsilie o organickú syntézu kozmológie, antropológie a teológie. Je to niečo viac ako filozofia, náboženstvo a empirické vedy dohromady, pretože ich všetky obsahuje v organickej jednote. Meno dal sofiológii ruský filozof Solovjov, ktorý mal – podobne ako sv. Cyril - víziu Nebeskej múdrosti, Sofie. Zakladá sa na dôvere, že pravé náboženské zjavenie a pravá veda povedú k jednej spoločnej pravde. V tomto smere sa, pravda, dosiahlo zatiaľ len veľmi málo. Ale môj výsledok je z celosvetového hľadiska prelomový.

V čom konkrétne spočíva Váš objav?

V znovuobjavení stredovekej angelológie, čiže náuky o anjeloch. Od staroveku sa verilo, že jestvuje hierarchia anjelských chórov, duchovných bytostí, ktoré inšpirujúco zasahujú do vývoja v prírode aj v dejinách. Medzi nimi aj sedem archanjelov, ktorí sa cyklicky striedajú ako tzv. duchovia času. Každý z nich inšpiruje duchovnú atmosféru Zeme určitý počet rokov a potom ho vystrieda ďalší v poradí. Dátumy vlád týchto duchovných bytostí máme už na päťtisíc rokov starých hlinených tabuľkách, pretože Babylončania mali na tomto poznaní založený svoj kalendár.

Podarilo sa mi ukázať, že tu nešlo o žiadne povery, ako si doteraz mnohí mysleli. Dátumy vlád jednotlivých archanjelov sa skutočne zhodujú s tzv. krivkami kultúrneho rastu v dejinách. Striedanie duchov času sa odzrkadľuje v striedaní kultúrnych období ako gotika, renesancia, baroko, osvietenstvo, romantizmus a podobne. Podarilo sa mi teda vybudovať most medzi starobylou kňazskou múdrosťou a súčasnou sociológiou a historiografiou. Najstaršie duchovné tradície ľudstva a špičková moderná veda sa tu stretli.

Môžete uviesť dajaký konkrétny príklad?

Áno, vezmime si napríklad archanjela Rafaela. V biblických apokryfoch vystupuje ako patrón lekárstva. Je skutočne inšpirátorom medicíny. Najslávnejší lekári, ako otec medicíny Hippokrates, Galenos, Avicenna alebo Čaraka vytvorili svoje diela práve v rafaelských obdobiach. Michael je zase veľkým inšpirátorom filozofie. Po roku 600 pr. Kr., keď sa stal duchom času, sa objavili v celom starom svete mudrci a veľkí myslitelia. Lao´c, Konfucius, Buddha, Zarathuštra, veľkí izraelskí proroci aj grécki filozofi boli súčasníci. Zvážte: nemali medzi sebou žiaden kontakt – a predsa učili rovnaké hlavné myšlienky! Archanjel Anael je napríklad inšpirátorom krásnych umení, poézie a hudby. Jeho posledný zásah do dejín sa odohral v čase Mozarta, Paganiniho, Beethovena a veľkých romantických básnikov ako Goetheho a Schillera.

Vaša kniha „Angelológia dejín. Paralelné a periodické javy v dejinách“ sa dostala na pulty kníhkupectiev len v septembri a zdá sa, že ešte pred vianocami bude vypredaná. Zaujali už slovenská vedecká obec a cirkev stanovisko k Vašej práci?

V prvom kole oponenti navrhli nezávislé štúdie, ktoré mali potvrdiť alebo vyvrátiť moje závery. Skeptici nepochybovali, že moju prácu vyvrátia a tým to bude vybavené. Na ich veľké prekvapenie, nezávislé štúdie renomovaných odborníkov z USA moje hypotézy potvrdili. To skeptikov zaskočilo a sú teraz na ťahu.

Oficiálne stanovisko cirkvi k mojej knihe zatiaľ nemám. Študujú ju teraz vo Vatikáne. Myslím si, že cirkev by mala jasať nad tým, že sa potvrdilo niečo z tradičnej kresťanskej náuky.

Študovala som históriu a preto dokážem oceniť Váš objav, ktorý skutočne absentoval. Konečne ste históriu scelili a dali zmysel tomu, čo sa dialo, deje a bude diať. Pokúsite sa angelológiu dostať aj do školských učebníc?

Áno, dejepis by sa skutočne mal a mohol učiť celkom inak. I keď si nemyslím, že by sa to malo urobiť direktívne, ale len postupne, cez učiteľov, ktorí budú mať vôľu osvojiť si niečo hlbšie a niečo viac. Mal by sa učiť tak, aby mladý človek našiel spojenie medzi silami, ktoré pôsobia vnútri jeho vlastnej duše, a silami, ktoré formovali dejiny. Len tak môže dejepis prestať byť abstraktný a nezáživný.

Archanjel Anael je napríklad inšpirátorom a sprievodcom človeka počas tretej sedemročnice jeho života, v puberte. Veľké ideály, romantické nadšenie krásou a láskou, ako aj túžba po slobode a revolta proti autoritám a všetkému formálnemu, ktoré sú typickým prejavom puberty, súvisia s touto bytosťou. Je to niečo, čo sme všetci prežili zvnútra.

Anael je však každých 500 rokov pravidelne aj duchom času a inšpiruje vo veľkom romantické a revolučné obdobia. Netreba sa učiť zvlášť, že okolo roku 1800 boli revolučné roky, že to bolo práve v časoch romantizmu; a potom v dejinách stredoveku a staroveku zvlášť, že také obdobie bolo aj v 13. aj v 2. storočí; a potom v dejinách Indie, Číny, Ameriky opäť zvlášť to isté; a potom na dejinách literatúry si odznova zapamätať tie isté dátumy ako vrcholy ľúbostnej lyriky atď. Akonáhle to žiak pochopí, nemusí sa to už učiť po jednom. Pochopí, čo v týchto obdobiach ľudia duševne prežívali, čo cítili, a nemôže mu to už ani „vypadnúť z hlavy“, pretože je to aj jeho vlastný zážitok.

Ktorý archanjel vládne v súčasnosti a čo svetu prináša?

Od roku 1879 je to Michael, archanjel Slnka. Je to archanjel, ktorý posilňuje sebauvedomenie človeka, ako dôstojnej, samostatne mysliacej a za seba zodpovednej individuality. V duchovnej oblasti sa to prejaví zvýšením sebareflexie, čiže filozofiou, v sociálnej tomu zodpovedá demokratické zriadenie, a v ekonomickej globalizácia, pretože ľudstvo si v tom čase uvedomí svoju zásadnú jednotu, bez ohľadu na národnosť, rasu alebo pohlavie. Sú to horúce témy všetkých michaelských období. Pokusy o demokraciu tu boli už za Gilgameša, potom v antike a malé globalizácie sú známe už z doby kamennej.

Problémom je, že ľudstvo reaguje na Michaelove impulzy len podvedome, inštinktívne, a tieto nadobúdajú potom deformované, nešťastné pozemské podoby. Namiesto ozajstnej demokracie máme len demokraciu zdanlivú. Ozajstná demokracia by bola možná len za predpokladu sebavýchovy, keby sa ľudia usilovali osvojiť si tie cnosti, ktoré sa v mýtoch pripisovali slnečným hrdinom. Aj globalizácia je možná len na základe jasného poznania archanjela Slnka, t.j. musí rešpektovať tie sily, ktoré sú teraz aktívne v kolektívnom podvedomí ľudstva, ak nemá byť deštruktívna. Namiesto duchovného zlata poznania, ktorého inšpirátorom je Michael, sa pokúšame svet zglobalizovať na základe fyzického zlata, doláru.

Čo si myslíte o konflikte medzi USA a Afganistanom?

Vinníkov treba potrestať. Ale tým sa ešte v hlbšom zmysle nič nevyriešilo. Potenciály duševných síl, ktoré reálne pôsobia v kolektívnom podvedomí národov, zostali nezmenené. Budú ďalej plodiť zlo. Spojené štáty sa predsa tiež musia zamyslieť, či nemajú nejaký podiel na tom, že sa vo svete šíria antiamerické nálady.

Navonok ide o vojnu medzi USA a Afganistanom. Ale v skrytosti ide o boj medzi silokrivkami dobra a zla, ktoré vedú naprieč všetkými národmi. Je možné, že Ladínova Al-kajdá je iba jedno oko neviditeľnej siete, v ktorej sú zapletené desiatky organizácií zo všetkých krajín vrátane USA. Vo svete je príliš veľa skupín, ktoré majú záujem na roztáčaní výroby a zbrojenia, zvyšovaní rozpočtov a vyvolávaní atmosféry strachu a neistoty, aby rozšírili svoju moc. Organizácie v našich vlastných krajinách nás tiež zapredali. Všetci sme spoluvinníci.

Zlo sa nedá definitívne vykoreniť zlom, pomstou. Ale len kultúrnym impulzom, ktorý vnesie ozdravné, zušľachťujúce sily do duchovnej atmosféry Zeme. Tento impulz mal vyjsť zo Strednej Európy. Táto však zatiaľ tragicky zlyhala, pretože stratila svoju vlastnú identitu a iba striedavo podlieha mocenským blokom zo Západu a z Východu. Vlastne sme za to zodpovední my.

Nechceme si byť vedomí boja, ktorý archanjel Michael zvádza s démonmi v našom vnútri. Preto sa nám musí zhmotniť navonok, fyzicky. Ľudské srdce je bojisko, na ktorom sa rozhoduje o osude sveta. Spomeňte si na sochy a ikony archanjela Michaela: je to ten archanjel, ktorý stojí na čele nebeských šíkov v boji proti démonom. Žijeme v dramatickom období, kedy sa boj dobra a zla stupňuje.

Slovensko má podľa Vás zohrať raz v budúcnosti dôležitú úloh vo vývoji kresťanstva. Podľa čoho tak usudzujete?

Slovensko, spolu s ostatnými slovanskými a pobaltskými národmi. V dejinách sa odohráva niečo ako stavba duchovného chrámu ľudstva. Každý platónsky mesiac (2160 rokov) jedna kultúrna epocha strieda druhú a úlohou každej je vybudovať v chráme jedno poschodie, t.j. celkom nový stupeň vedomia. Každá epocha je vedená určitým okruhom národov. Praindickú, praperzskú, babylonsko-egyptskú aj grécko-latinskú epochu máme už za sebou, tieto kultúry už vydali svoje plody. O Slovanoch sa vie, že na svoj čas kvetu ešte len čakajú. Jednou z ich úloh bude znovuspojiť náboženstvo a vedu na vyššej úrovni. Akonáhle sa to stane, stane sa kresťanstvo opäť sociálnou silou. Súčasné kresťanstvo je, žiaľ, iba fráza, lebo spoločenský život sa riadi celkom inými ideovými štruktúrami.

Bude opäť vychádzať časopis Sophia?

Sophia bola zázrak, ktorý nebol trvale udržateľný. Jestvovala len za cenu nepretržitých obetí zo strany vydavateľov. Dokázala však zjednotiť na niekoľko rokov niekoľko tisíc ľudí v nezištnom úsilí o niečo pravé a vznešené. Je zapísaná krvou do večnosti a do ľudských sŕdc, ktoré na ňu nemôžu zabudnúť. Raz ju naši vnuci obnovia, aj keby to malo byť o sto rokov.